فرهنگ لغت انگلیسی به فارسی جلد 1 - معارف گیاهی - قائمیه

acanthocephala. انواع کرمهای قلاب دار روده ئ انسان ، خارسران . .. گوشه ، زاویه ، کنج، قلاب ماهی گیری، باقلاب ماهی گرفتن ، ( مج. ) دام گستردن .. clasper. گیره ، پیچنده . .. فروتن ، مهربان ، نوازش کننده . .. diploma. دانشنامه ، دیپلم، گواهینامه .