ملی ساختمان ایران مقررات مبحث پنجم نویس پیش های ساختمانی و فرآورده .

1 ژانويه 2017 . سازی و کاهش جرم ساختمان، مصالح مقاوم و سبک با حداکثر نسبت مقاومتت بته. وزن . در مدت اعتبار این مبحث، چنانچه استانداردها یا ویرایش های جدیدی از .. زمان کلینکر سیمان پرتلند، پوزوالن و سنگ گچ در آسیاب، و یا با سایش جداگانه پوزوالن و آمیختن .. شوند، با توجه به باال بودن میزان پرتوزایی تعداد محدودی از نمونه.

سیمان ممتازان - آمار انرژی

6 ژانويه 2016 . محاسبه مصرف انرژی الکتریکی به روش استاندارد قدیم :(SECe) = [[( a+b )1/6 +c]*(1-n)+d+e+f+g]. كه در آن: — a= مصرف انرژي ويژه الكتريكي در واحد سنگ شكن. — b= مصرف انرژي ويژه الكتريكي در واحد آسياب مواد خام . و همچنين بالابودن درصد توليد سيمان پوزولاني ميزان مصرف انرژي نسبت به سالهاي بعد كاهش يافته و در.

ی سؤاالت و پاسخ تشریحی اولین آزمون آزمایش جهت شرکت در المپیاد .

تعداد سلولهای واحد درون نانو ذره= حجم ذره/حجم سلول واحد14 =3 . با کاهش ابعاد نانو ذرات غیر فلزی گاف انرژی این مواد بزرگ .. ب( نسبت باالی سطح به حجم .. ذرات، شرکتی پس از استخراج کانی های بزرگ، آنها را با روش های مختلف از جمله آسیاب کاری به . هدف از خرد کردن سنگ های بزرگ سهولت فرآیند تولید و انحالل و خالص سازی اولیه کانی ها.

مصالح ساختمانی

اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ. 10. 5-3. ﺳﻨﮓ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ. 12. 5-3-1. ﺗﻌﺮﻳﻒ. 12. 5-3-2. دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي. 12. 5-3-3. وﻳﮋﮔﻴﻬﺎ و اﻟﺰا .. ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑﺪ . ﻳﺎدآوري. : 2. ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﻃﺮاح ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت، ﻣﻮاد و ﻣﺼﺎﻟﺢ. و ﻓﺮآورده ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ را .. ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﺗﺠﺎوز ﻧﻜﻨﺪ ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﺗﻌﺪاد آﻧﻬﺎ از. 20. درﺻـﺪ ﻛـﻞ ... ﺧﺎك رس ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ وزﻧﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ، آﺳﻴﺎب ﻛﺮدن و ﻫﻤﮕﻦ ﻛﺮدن ﻣﺨﻠﻮط، ﺑﻪ روﺷﻬﺎي ﺗـﺮ ﻳـﺎ. ﺧﺸﻚ، ﭘﺨﺘﻦ ﻣﻮاد در.

متن کامل (PDF) - مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا

25 آگوست 2015 . تعداد. 50. کارگر ساختمانی. و. 50. کارگر صنایع غذایی در جنوب شرقی استان فارس مورد بررسی قرار گرفتند. برای. هر فرد داده . ین مخلوط بعد از آسیاب شدن، سنگ گچ اضافه. می . داری بین عالیم تنفسی مزمن و کاهش ظرفیت . بازدمی. با فشار در ثانیه اول. ) FEV1. ( و نسبت. FEV1/FVC. به. صورت .. استاندارد شاخص.

تأثیر نوع و نسبت ورمی‌کمپوست بر برخی شاخص های رشد و غلظت .

16 آوريل 2014 . ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺑﻮﺗﻪ، ﻭﺯﻥ ﺧﺸﮏ ﺑﺨﺶ ﻫﻮﺍﻳﻲ، ﻭﺯﻥ ﺧﺸﮏ ﺭﻳﺸﻪ، ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻣﻴﺎﻧﮕﺮﻩ ﻭ ﻗﻄﺮ ﺳﺎﻗﻪ ﺩﺍﺷﺖ . ﺑﺮﻫﻤﮑﻨﺶ ﻧﻮﻉ ﻭ . ﺩﺭﺻﺪ ﻓﺴﻔﺮ. ﻭ. ﻏﻠﻈﺖ ﺁﻫﻦ ﻭ ﺭﻭﻱ ﺭﺍ ﻧﻴﺰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎﺭ ﭘﻴﺖ ﻭ ﭘﺮﻟﻴﺖ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺩﺍﺩ. ﺑﻪ.

متن کامل (PDF) - مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا

25 آگوست 2015 . تعداد. 50. کارگر ساختمانی. و. 50. کارگر صنایع غذایی در جنوب شرقی استان فارس مورد بررسی قرار گرفتند. برای. هر فرد داده . ین مخلوط بعد از آسیاب شدن، سنگ گچ اضافه. می . داری بین عالیم تنفسی مزمن و کاهش ظرفیت . بازدمی. با فشار در ثانیه اول. ) FEV1. ( و نسبت. FEV1/FVC. به. صورت .. استاندارد شاخص.

کشف سنگ آسیاب دوره متأخر اسلامی در استان همدان - ایسنا

11 ژوئن 2018 . وی افزود: در همین راستا در شهرستان‌های همدان و نهاوند نیز سه نفر در رابطه با خرید و فروش اشیاء تاریخی دستگیر شده‌اند و تعداد 206 قلم اشیاء بدلی شامل.

ملی ساختمان ایران مقررات مبحث پنجم نویس پیش های ساختمانی و فرآورده .

1 ژانويه 2017 . سازی و کاهش جرم ساختمان، مصالح مقاوم و سبک با حداکثر نسبت مقاومتت بته. وزن . در مدت اعتبار این مبحث، چنانچه استانداردها یا ویرایش های جدیدی از .. زمان کلینکر سیمان پرتلند، پوزوالن و سنگ گچ در آسیاب، و یا با سایش جداگانه پوزوالن و آمیختن .. شوند، با توجه به باال بودن میزان پرتوزایی تعداد محدودی از نمونه.

پرسش و پاسخ - انجمن بتن ایران

30 ژوئن 2012 . در اﻳﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﻌﺪاد ﻻﻳﻪ ﺑﺘﻦ در ﻗﺎﻟﺐ را،. 2 ... ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ آب ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﻨﮓ ﮔﭻ از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻪ و ﺳﻨﮓ ﮔﭻ ﺑﺼﻮرت ﻧﻴﻢ ﻫﻴﺪراﺗﻪ و ﻳـﺎ اﻧﻴﺪرﻳـﺪ در آﻣـﺪه ؟ و ﻣﺠـﺪداً در . ﻛﻠﻴﻨﻜﺮ آﺳﻴﺎب .. ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳـﺖ در اﺳـﺘﻔﺎده از روان ﻛﻨﻨـﺪه اي ﻛـﻪ ﺑـﺮاي ﻛـﺎﻫﺶ ﻧﺴـﺒﺖ آب ﺑـﻪ ﺳـﻴﻤﺎن ﻳـﺎ ﻛـﺎﻫﺶ ﻣﺼـﺮف ﺳـﻴﻤﺎن.

سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق | وزارت نیرو

سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق متولی امر توسعه انرژی های تجدید پذیر در ایران.

) > ( 55

9 مارس 2014 . ﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻣﺼﺮﻑ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺻﻮﺭﺗﻬﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﻠﻮﻩ ﺳﻨﮓ، ﮐﺎﺭ ﺷﺪﻩ. ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎ. ﺩ. ﺑﺮ و ﺧﺮﺩ . ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺷﻤﺎﺭﻩ. ": 449 ... ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ ﺗﺠﺎوﺯ ﮐﻨﺪ و ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺁﻥ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺁﺟﺮ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺍﺯ ﺩو ﻋﺪﺩ ﺑﯿﺸﺘﺮ. ﺑﺎﺷﺪ . ﺩﺭ ﺁﺟﺮﻫﺎی ... ﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ، ﺁﻫﮏ ﺷﮑﻔﺘﻪ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ ﺭﺍ ﺁﺳﯿﺎﺏ ﮐﺮﺩﻩ و ﺑﺎ ﺳﺮﻧﺪ ﮐﺮﺩﻥ ﯾﺎ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﮔ. ﺮﺩﺑﺎﺩ. ،. ﺁﻥ .. وﻟﯽ ﺑﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺯﯾﺎﺩ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﮐﺎﻫﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺩﺭ ﻧﺴﺒﺖ ﺁﺏ ﺑﻪ. ﺳﯿﻤﺎﻥ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﺑﺨﺸﻲ از ﺗﺨﻤﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺮاي ارزﻳﺎﺑﻲ آﻟﻮدﮔ

27 نوامبر 2012 . اﻓﺰون اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻛﺎرﻛﺮد ﺧﺎك در ﻣﻮاردي دﭼﺎر اﺧـﺘﻼل. ﺷﻮد. ). 6( .. ﻳﻚ ﻣﻨﻄﻘﻪ، ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻣﻴـﺰان ﻏﻠﻈـﺖ ﻋﻨﺎﺻـﺮ در آن ﺑـﺎ ﻳـﻚ اﺳـﺘﺎﻧﺪارد. ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه .. ﻫﺎي ﺧﺎك ﻫﻮ. اﺧﺸﻚ و ﺳﻨﮓ آﺳﻴﺎب ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر آﻣـﺎده .. ﭼﻪ از ﻋﺪد ﻳﻚ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ دﻓﻌﺎت آﻟﻮده ﺑﻮدن ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﻣﺤـﻞ ﻏﻴـﺮ. آﻟﻮده را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ.

• چینـی بهداشتـی • مـواد اولیــه گزارش جهانی صادرات و واردات چینی بهد

22 درصد کاهش تولید در این صنعت را مشاهده نموده ایم و پیش بینی. همین شرایط . طبق آمار اعالم شده از سوی انجمن صنفی تولید کنندگان کاشی و. سرامیک، . را شامل می شود که رشد بسیار زیادی نسبت به سال 1392 با 23%. می باشد ... استانداردهای باالی کیفی و ... طبیعی است که با الیاف، کتان، پنبه و یا نمد، یا سنگ های مایل به سفید یا.

توصیه‌هایی برای بیماران مبتلا به سنگ کلیه - آفتاب

27 مارس 2014 . وی افزود: بیماران مبتلا به سنگ های کلسیمی کلیوی به منظور کاهش دفع . از چای کمرنگ استفاده کنند و تعداد دفعات مصرف چای ۳ – ۲ لیوان در روز باشد. . مایعات بیشتری نسبت به افراد با میزان فعالیت بدنی پایین دریافت کنند تا ... نشت نفت به مزارع سبزی از حد استاندارد بالاتر است| نصب شنود در درختان تهران؟

تعداد استاندارد نسبت کاهش سنگ آسیاب,

تولید نان های سنتی

و خمیر حاصل را روی سنگ های داغ می پخت؛ تا اینکه در حدود چهارهزار سال پیش، . سنگک و لواش( را مطابق با استانداردهای 6943 ،5808 ،5809 و 5810 سازمان ملی . صنعتی و یا خمیر ترش و یا مخلوط مخمر و خمیر ترش با نسبت معین، تهیه می شود. . این بخش حدود 83/5 درصد وزن دانه گندم را تشکیل می دهد و هنگام آسیاب شدنمغز دانه یا آندوسپرم.

ممیزی انرژی صنایع - شرکت سهامی برق منطقه ای خوزستان

نام دستگاه, نوع, ظرفیت, مدل, نام سازنده, تعداد. سنگ شکن, Hammer, T / H ۸۰۰, ۴۸ / ۱۳۵, O & K, ۱. آسیاب ها, مواد خام, Roller mill, T / hr ۳۰۰, ۵۱/۲۶ RM, Polysius, ۱.

سیمان ممتازان - آمار انرژی

6 ژانويه 2016 . محاسبه مصرف انرژی الکتریکی به روش استاندارد قدیم :(SECe) = [[( a+b )1/6 +c]*(1-n)+d+e+f+g]. كه در آن: — a= مصرف انرژي ويژه الكتريكي در واحد سنگ شكن. — b= مصرف انرژي ويژه الكتريكي در واحد آسياب مواد خام . و همچنين بالابودن درصد توليد سيمان پوزولاني ميزان مصرف انرژي نسبت به سالهاي بعد كاهش يافته و در.

excel - دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان

Grinding (آسیاب کردن – پودر کردن در ابعاد میکرون ) . این است که ابتدا یک عملیات پروسس استاندارد به عنوان مبنا طرح می شود و سپس حالت حقیقی . لذا عدد کوچکی خواهد بود. . برای اینکه این قانون را تبدیل کرد ، باید قبل از آن پارامتر نسبت خردایش . با کاهش فاصله بین مخلوط سنگ شکن و دیواره سنگ شکن آنالیز دیفرانسیلی الک.

ارزيابى مواجهه شغلى كاركنان يك كارخانه توليد سيمان با گرد و غبار .

ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻯ ﻣﻘﻄﻌﻰ ﺗﻌﺪﺍﺩ 62 ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﺮﺩ ﻭ ﻏﺒﺎﺭ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺳﺘﻨﺸﺎﻕ ﺍﺯ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻨﻔﺴﻰ ﻛﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻯ ﺭﻭﺵ ﻛﺎﺭ: ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﺟﻤﻊ . ﺩﺭ ﺁﺳﻴﺎﺏ ﺳﻴﻤﺎﻥ ﺗﺎ 1/7 ﻭ 1/53 ﺩﺭﺻﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺩﺭ ﻛﻮﺭﻩ ﻭ ﺳﻨﮓ ﺷﻜﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮﺩ. ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻣﻮﺍﺟﻬﻪ ﺑﺎ . ﺩﺭ ﻛﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﺷﺎﻏﻞ PEF, FEV1 ﻛﺎﻫﺶ ﺣﺎﺩ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻫﺎﻯ .(Neghab .. 1 OSHA ﮔﺮﺩﻭﻏﺒﺎﺭ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺳﺘﻨﺸﺎﻕ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ. ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮﺩﻳﺪ. .. ﻛﻤﺘﺮ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻫﺎﻯ ﺁﻥ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﺸﺎﺑﻪ. ﺩﺍﺧﻠﻰ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﺪرس ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ - ResearchGate

ﻣﻨﻈﻮر ﮐﺎﻫﺶ ﺗﺨﻠﺨﻞ، اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺮﺷﻮﻧﺪﮔﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻮزﯾﻊ ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ ذرات در زﻣﯿﻨﻪ از ﺳﻪ روش اﺳﺘﻔﺎده .. آﺳﯿﺎﮐﺎري، دﺳﺘﮕﺎه آﺳﯿﺎب. ﮔﻠﻮﻟﻪ. اي. 3. ﺑﮑﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ. ﻧﺴﺒﺖ ﮔﻠﻮﻟﻪ ﺑﻪ ﭘﻮدر. 10. ﺑﻪ. 1. و ﻧﺴﺒﺖ ذرات . آزﻣﻮن ﺿﺮﺑﻪ ﺷﺎرﭘﯽ ﻃﺒﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد. 5 . ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻨﮓ. زﻧﯽ و ﭘﺮداﺧﺖ ﺟﻬﺖ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺗﮑﺮارﭘﺬﯾﺮي ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ. -. دﻟﯿﻞ اﺛﺮات زﺑﺮي و ﺻﺎﻓﯽ ﺳﻄﺢ در . ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺗﻮزﯾﻊ از ذرات و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺪاد اﯾﻦ ذرات در زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده.

بررسی آلودگی صوتی - Zahedan Journal of Research in Medical .

ﻛﺎﻫﺶ اﺛﺮات. ﻧﺎ. ﺷﻲ از. ﭼﻜﻴﺪه. ﻣﻘﺪﻣﻪ و ﻫﺪف. : ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺻﺪا و اﻓﺖ ﺷﻨﻮاﻳﻲ ﻧﺎﺷﻲ از آن ﻳﻜﻲ از ﻣﻌﻀﻼت اﺳﺎﺳﻲ در ﺻﻨﺎﻳﻊ، ﺑ. ﻪ. ﺧﺼﻮص ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻓﻠﺰي اﺳﺖ . اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي و ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﺻﺪا در واﺣﺪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي .. ﻛﺎرﮔﺎه آﺳﻴﺎب ﻣﻮاد .. ﺳﻨﮓ ﻓﺮز دﺳﺘﻲ و ﻧﻮري و ﺑﺮش ﺷﻌﻠﻪ در ﻗﺎﻟﺐ ﺷﻐﻞ ورق ﻛﺎري . از آﻣﺎر. ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ و ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ. ،. ﻧﺴﺒﺖ و آزﻣﻮﻧﻬﺎي آﻧﺎﻟﻴﺰ. وارﻳﺎﻧﺲ. و. T-test. اﺳﺘﻔﺎده. و. 05/0.

تعداد استاندارد نسبت کاهش سنگ آسیاب,

معتادان میان دو سنگ آسیاب | روزنامه 8 صبح - هشت صبح

درست در منطقه پل سوخته کابل تعداد کثیری از افراد با پشتاره‌های چرکین خویش . آن‌طرف‌تر یک معتاد که نسبت به دیگران سرحال‌تر معلوم می‌شود، پیکر نیم‌جانی را در.

مصالح ساختمانی

اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ. 10. 5-3. ﺳﻨﮓ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ. 12. 5-3-1. ﺗﻌﺮﻳﻒ. 12. 5-3-2. دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي. 12. 5-3-3. وﻳﮋﮔﻴﻬﺎ و اﻟﺰا .. ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑﺪ . ﻳﺎدآوري. : 2. ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﻃﺮاح ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت، ﻣﻮاد و ﻣﺼﺎﻟﺢ. و ﻓﺮآورده ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ را .. ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﺗﺠﺎوز ﻧﻜﻨﺪ ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﺗﻌﺪاد آﻧﻬﺎ از. 20. درﺻـﺪ ﻛـﻞ ... ﺧﺎك رس ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ وزﻧﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ، آﺳﻴﺎب ﻛﺮدن و ﻫﻤﮕﻦ ﻛﺮدن ﻣﺨﻠﻮط، ﺑﻪ روﺷﻬﺎي ﺗـﺮ ﻳـﺎ. ﺧﺸﻚ، ﭘﺨﺘﻦ ﻣﻮاد در.

اصل مقاله (400 K) - مجله مدیریت خاک و تولید پایدار

18 دسامبر 2016 . ﺑﺮ ﮐﻠﻨﯿﺰاﺳﯿﻮن رﯾﺸﻪ، وزن ﺗﺮ و ﺧﺸﮏ، ﺷﺎﺧﺺ ﺳﺒﺰﯾﻨﮕﯽ، ﺗﻌﺪاد ﺑﺮگ و ﻣﻘﺪار ﺟﺬب ﻓﺴﻔﺮدر ﮔﯿﺎه . ﻫﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﻧﺪازه . ﻓﺴﻔﺎت ﺳﺒﺐ ﮐﺎﻫﺶ ﺷﺎﺧﺺ ﺳﺒﺰﯾﻨﮕﯽ ﺷﺪ اﻣﺎ وزن ﺧﺸﮏ اﻧﺪام ﻫﻮاﯾﯽ و ﺟﺬب ﻓﺴﻔﺮ ﮐﺎﻫﻮ را اﻓﺰاﯾﺶ د . اﯾﻦ ﺳﻨﮓ. ﻫﺎ در. ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﯽ. ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺣﻞ ﺷﺪه و ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز. ﮔﯿﺎﻫﺎن و رﯾﺰﺟﺎﻧﺪاران ... اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻌﻨﺎدار وزن ﺧﺸﮏ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎي ﺑﺪون ... fennel (Foeniculum vulgare Mill.).