ﻫﺎﻱ ﻣﺨﻠﻮﻁ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻭ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﻧﻪ ﺩﺭﺷﺖ ﺁﺳ

13 آگوست 2016 . ﻩ ﺍﺳﺖ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ. ﺑﺮﺍﻱ ﻫﺮ ﻛﺪﺍﻡ ﺍﺯ ﻣﻌﺎﺩﻥ ﻓﻴﺮﻭﺯﻛﻮﻩ، ﻫﻤﺪﺍﻥ ﻭ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ﺳﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺁﺯﻣﺎﻳﺶ ﺧﺴﺘﮕﻲ .. 3End Dump Truck. 4Bottom Dump ... ﻣﻜﺎﻧﻴﺰﻡ ﺗﺴﻤﻪ ﻧﻘﺎﻟﻪ ﺑﺪﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺨﻠﻮﻁ ﺁﺳﻔﺎﻟﺘﻲ ﮔﺮﻡ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺳﻮﻱ ﻗﻴﻒ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ. ﻣﻲ ... ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺎﻫﻤﻮﺍﺭﻱ ﺳﻄﺢ، ﺍﻳﻤﻨﻲ ﺗﺮﺍﻓﻴﻚ ﻭ. ﺭﺍﺣﺘﻲ ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﻲ.

All words - BestDic

Safety Lamp, چراغ‌ بي‌ خط‌ر معدن‌ ذغال‌ سنگ‌، فانوس‌. Safety Lock ... Satchel, چنته‌، كيف‌ بند دار، كيف‌ مدرسه‌، خورجين‌. Sate, سير .. Selective Dump, روگرفت‌ گزيده‌.

ﻣﻌﺎدن در ﻧﺎﻣﻪ اﻳﻤﻨﻲ آﻳﻴﻦ - ime

ﻣﺴﺌﻮل اﻳﻤﻨﻲ ﻫﺮ ﻣﻌﺪن ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﻳﻤﻨﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﻌﺪن را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه داﺷﺘﻪ. و. ﺗﻮﺳﻂ. دارﻧﺪه ﭘﺮواﻧﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎت . ﺷﻮد. و ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺎﺋﻴﻦ. ﺗﺮ آن ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ و ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻗﻴﻒ اﺳﺖ . (Dump Truck). : ﻛﺎﻣﻴﻮن. ﻫﺎي ﻣﻌﺪﻧﻲ.

فروشگاه اینترنتی بازار 2020 | خرید و فروش اینترنتی

بازار2020 سایت فروش محصولات،خرید اینترنتی،ثبت آگهی،درخواست نیازمندی،اعلام نیازمندی،فروشگاه اینترنتی،فروش اینترنتی.

معدن ایمنی کمپرسی قیف,

رزومه - شرکت خاک و سنگ

دارای گواهینامه های سیستم مدیریت یکپارچه کیفیت ،زیست محیطی،ایمنی و بهداشت حرفه ای ... این شرکت در سالهای اخیر در معادن سنگ آهن سنگان ،طالی موته ،اکتشاف در مناطق ساغند ، راور ، ناریگزان و .. رل كیف. . ي و آزم. . ا. یشگاهه. . ای مح. . لي : این شرکت با بهره مندی از تجهیزات آزمایشگاهی کنترل کیفی مصالح و ... کامیون کمپرسی.

جستجو در طرح های صنعتی

سازمان ثبت اسناد واملاک ایران | ثبت مالکیت صنعتی.

معدن ایمنی کمپرسی قیف,

کنترل بهداشتی محیط باز

عالوه بر حفظ سالمت و ایمنی افراد، جنبه های زیبایی شناختی و آسایش روانی متناسب با نیازها و انتظارات .. معدنی موجود در آب خام، ایجاد می شود. هرچه مواد .. بیلچه های فلزی برای کودکان بزرگ تر و ماشین های کمپرسی، بلدوزر و غیره. استفاده از . بالن های آبی، تفنگ های آبپاش و یا وسایل ساده ای مانند لوله، قیف )وسایلی که آب در آنها نمی ماند.(.

معدن ایمنی کمپرسی قیف,

مديريت نگهداري و تعميرات ماشين آلات عمراني

اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ، ﺑﻲ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ اﻳﻤﻨﻲ و ﻋﺪم اﻧﺠﺎم ﻛﻨﺘﺮﻟﻬﺎي ﻻزم در ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻌﻤﻴﺮات اﺳﺎﺳﻲ. ﺑﺮاي. اﻃﻤﻴﻨﺎن از .. وﻟﻲ روﻏﻨﻬﺎي ﻣﻌﺪﻧﻲ از اﻧﺠﺎم ﻳﻚ ﺳﺮي ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺑﺮ روي ﻧﻔﺖ ﺧﺎم و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻳﻚ واﻛـﻨﺶ ﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻛﻨﺘـﺮل. ﺷﺪه ﺣ. ﺎﺻﻞ ﻣﻲ .. ﻏﻦ ﺑﻪ داﺧﻞ ﻛﺎرﺗﺮ ﻣﻮﺗﻮر از ﻇﺮوف و ﻗﻴﻒ ﻛﺎﻣﻼ ﺗﻤﻴﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد .. ﺗﺮﻣﺰ ﻛﻤﭙﺮﺳﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻳﻚ دﺳﺘﮕﺎه ﻛﻤﭙﺮﺳﻮر، ﻳﻚ دﺳﺘﮕﺎه رﮔﻮﻻﺗﻮر ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻓﺸﺎر ﻫﻮا، ﻳﻚ ﻣﻜﺎﻧﻴﺰم ﺻﺎﻓﻲ، ﻳﻚ ﻣﺨﺰن ذﺧﻴﺮه ﻫـﻮا و.

راﻧﻨﺪﮔﯽ و ﮐﺎر ﺑﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت ﻣﻘﺮرات اﯾﻤﻨﯽ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ و ﺣﻤﻞ - شرکت مهندسی و توسعه .

ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮي ﺑﺮ ﻣﻘﺮرات و راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﻫﺎي اﯾﻤﻨﯽ ﮐﺎر ﺑﺎ ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و. ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴﮏ ... ﺟﻬﺖ ﺑﺎزرﺳﯽ و ﺗﻌﻤﯿﺮ و ﻧﮕﻬﺪاري، ﻗﻔﻞ ﺷﺪه و از ﭘﺎﯾﯿﻦ آﻣﺪن اﺗﻔﺎﻗﯽ ﮐﻤﭙﺮﺳﯽ ﺟﻠـﻮﮔﯿﺮي ﺷـﻮد . اﻫـﺮم ﻫـﺎي ... دﻫﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺳﯿﻠﻮﻫﺎي ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ و ﻗﯿﻒ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﺗﺮاك ﻣﯿﮑﺴﺮ و ﭘﻤﭗ ﺑﺘﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ.

معدن ایمنی کمپرسی قیف,

ملی ساختمان ایران مقررات مبحث پنجم نویس پیش های ساختمانی و فرآورده .

1 ژانويه 2017 . های ساختمانی به منظور حفظ ایمنی، بهداشت، محیط زیستت،. دوام مناسب و ... های معدنی )بدون داشتن واکنش شیمیایی( به سیمان پرتلند معمتولی یتا ستفید بته .. تخلیه با کامیون کمپرسی و یا پرتاب کردن پاکتت .. آزمون قیف. V.

دستورالعمل ساخت و اجرای بتن در کارگاه - ایران بتن

ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ وﯾﺎ ﺁﺯﻣﺎﯾﺶ ﻗﺮﺍﺭ. ﮔﺮﻓﺘﻪ .ﺍﻧﺪ. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺯ. ﺍﯾﻦ ﺭوﺵ. ﻧﺸﺎﻥ ﻣﯽ. ﺩﻫﺪ ﮐﻪ ﺳﻨﮕﺪﺍﻧﻪ. ﻫﺎی ﻣﻌـﺪﻥ. ﻣﺬﮐﻮﺭ. وﺍﮐﻨﺶ ﺯﺍ ﻧﯿﺴﺖ .. ﻫﺎی ﮐﻤﭙﺮﺳﯽ و ﺑ. ﻪ. ﻃﻮﺭ ﮐﻠﯽ ﻣﺎﺷﯿﻦ ... ﯾﺎ ﻗﯿﻒ ﻫﺎﺩی. ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﺑﺮﺩﻩ ﺷﻮﺩ . ﺍﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ. ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺟﺪﺍﺷﺪﮔﯽ ﺍﺟﺰﺍی ﺑـﺘﻦ ﺟﻠـﻮﮔﯿﺮی. ﺷﻮﺩ،. ﺑﻮﯾﮋﻩ ﺍﮔﺮ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺘﻦ ﺭوی .. ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺍﻋﻀﺎ و ﻗﻄﻌﺎﺕ ﺑﺘﻨﯽ ﺗﺤﺖ ﺍﺛﺮ ﺑﺎﺭﻫﺎی ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ ﻗﺮﺍﺭ ﻧﮕﯿﺮﻧﺪ، ﺑﺘﻦ ﺻﺪﻣﻪ ﻧﺒﯿﻨـﺪ و ﺍﯾﻤﻨـﯽ و ﻗﺎﺑﻠﯿـﺖ. ﺑﻬﺮﻩ. ﺑﺮﺩﺍﺭی ﻣﺨﺪوﺵ.

ﺑﻨﺪي ﻣﺤﻮري ﻣﺤﺼﻮﻻت اﯾﺮان ﻃﺒﻘﻪ CPC,Rev.2 ﺑﺮ اﺳﺎس - درگاه ملی آمار

اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﮐﻤﭙﺮﺳﯽ. داران ... اراﯾﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮﺳﻨﻞ اﺳﺘﺨﺪام ﺷﺪه ﺑﺮاي اﻃﻤﯿﻨﺎن از اﯾﻤﻨﯽ اﻓﺮاد .. 33200. اﻧﻮاﻉ ﻗﯿﺮ ﻣﻌﺪﻧﯽ. 36270. اﻧﻮاﻉ ﻗﯿﻒ. (. از ﻻﺳﺘﯿﮏ ﺳﺨﺖ. ) 46320. اﻧﻮاﻉ ﮐﺎﺑﻞ و ﺳﯿﻢ ﺑﺮﻕ.

پرتال کاریابی بازارکار

پرتال جامع کاريابي هاي کشور | کاريابي | جستجوي شغل | آگهي استخدام نيرو | فرصت هاي شغلي کاريابي هاي کشور.

خرید و فروش اینترنتی کالای نو و دست دوم در فروشگاه اینترنتی ایسام

. گوشی موبایل, اندروید و آیفون, قطعات ماشین, تبلت و لپ تاپ, سکه, اسکناس, تمبر, دوربین, لباس کیف و کفش در سرتاسر ایران در فروشگاه اینترنتی ایسام.

معدن ایمنی کمپرسی قیف,

ﺳﺎزه ﻫﺎي ﺛﺎﺑﺖ - وب سایت شخصی محمد مونسان

ﺳﻜﻮ ﻫﺎي ﺣﻔﺎري ﻫﺎي اﻛﺘﺸﺎﻓﻲ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻧﻔﺘﻲ و ﻣﻌﺪﻧﻲ. ﺷﻜﻞ. 1-4 : ﺗﻮﻧﻞ و ﻟﻮﻟﻪ .. ﻟﻮﻟﺔ ﺣﻤﻞ از ﻳﻚ ﻗﻴﻒ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺒﻊ ﻣﺘﺼﻞ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺣﺮﻛﺖ داده ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ . ﺳﭙﺲ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﺔ .. اﮔﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﻫﺎي ﻛﻤﭙﺮﺳﻲ در ﺑﻴﻦ رﻳﻞ ﻫﺎي ﺑﺎرج و ﻣﺴﻴﺮ ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﻧﺪ .. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻳﻚ ﺧﻂ اﻳﻤﻨﻲ ﺑﺮاي اﺟﺘﻨﺎب از ﺑﻴﺮون رﻓﺘﻦ. ﺑﺎرج.

ﻛﺎرﻫﺎي ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ رودﺧﺎﻧﻪ - دفتر استانداردها و طرح‌هاي آب و آبفا

2 ژانويه 2013 . و از ﻧﻈﺮ ﻓﻀﺎ ﺟﻮاﺑﮕﻮي ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﭘﺮوژه ﺑﻮده و اﺻﻮل اﻳﻤﻨﻲ در آﻧﻬﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ . 1 -2-2 - .. ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ در ﻛﺎرﮔﺎه ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﻳﺎ ﻣﻌﺪن، ﻃﺒﻖ دﺳﺘﻮر دﺳﺘﮕﺎه ﻧﻈﺎرت، ﺑﻪ اﻧﺪازه. ﻫﺎي ﻻزم ﺧﺮد ﻣﻲ. ﮔﺮدﻧﺪ .. اﻃﺎق اﻳﻦ ﻧﻮع ﻛﻤﭙﺮﺳﻲ. ﻫﺎ دا. راي. ﻇﺮﻓﻴﺖ. ﻫﺎ .. اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﻴﻒ و ﻟﻮﻟﻪ ﻣﺨﺼﻮص ﺑﺘﻦ. رﻳﺰي در آب.

احتراق تمیز زغال سنگ - satkab

مگاواتی با سوخت گاز خروجی معدن و به ارزش 58. میلیون دلار با طرف ... برای افزایش ایمنی، یك شبکه خصوصی واقعی. )VPN( را می .. در آرایش تك قیف/ فیدر، دو توده زغال باید. با دقت بطور .. co خروجی )سمت پایین2 کمپرس کردن، بخار. راست شکل(.

10+ درمان سریع خانگی برای رفع خارش و سوزش واژن - کوکا

برای درمان سریع خارش یا سوزش واژن از کمپرس سرد استفاده کنید زیرا این کار باعث بی حس شدن . باکتری های مضر و مخمرهای ناحیه واژن کمک کرده، سیستم ایمنی بدن را تقویت و با عفونت مقابله می کند. .. کمبود ویتامین ها و مواد معدنی: در این صورت نیاز است مکمل های مورد نیاز مصرف شود که از آن جمله .. تزیین حلوا نذری با قیف و ماسوره.

فهرست مـطالب - شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

زمین شناسی و معدن. محاسبه شاخص خطوارگی گسل ها در منطقه محاط بر معادن گل گهر . ارزیابی ریسک ایمنی ، سالمت و محیط زیست واحد آسیاب كارخانه گندله سازی. و شبکه های .. مقاومت فشاري( و شرایط خوراكدهي)سطح قيف خوراكدهي، .. main strategies: wet disposal (slurry- tailings dam) or dry stacking (filter cake-tailings dump). Because.

خرید و فروش اینترنتی کالای نو و دست دوم در فروشگاه اینترنتی ایسام

. گوشی موبایل, اندروید و آیفون, قطعات ماشین, تبلت و لپ تاپ, سکه, اسکناس, تمبر, دوربین, لباس کیف و کفش در سرتاسر ایران در فروشگاه اینترنتی ایسام.

معدن ایمنی کمپرسی قیف,

مهندسی گچ - روش های استخراج و تولید و فرآوری گچ - کارخانه گچ .

26 ژانويه 2017 . جدول ذیل اطلاعات ایمنی گچ را نشان می دهد. . لذا در این مقاله به طور مختصر نحوه ی استخراج سنگ گچ در معادن روباز . حمل سنگ گچ از محل سینه کارهای استخراجی تا محل دپور کارخانجات، معمولا توسط کامیون های کمپرسی انجام میگیرد، اما میتوان از نوار .. به داخل قیف سنگ شکن ریخته شده و توسط چکش های دستگاه سنگ شکن،.

مديريت نگهداري و تعميرات ماشين آلات عمراني

اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ، ﺑﻲ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ اﻳﻤﻨﻲ و ﻋﺪم اﻧﺠﺎم ﻛﻨﺘﺮﻟﻬﺎي ﻻزم در ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻌﻤﻴﺮات اﺳﺎﺳﻲ. ﺑﺮاي. اﻃﻤﻴﻨﺎن از .. وﻟﻲ روﻏﻨﻬﺎي ﻣﻌﺪﻧﻲ از اﻧﺠﺎم ﻳﻚ ﺳﺮي ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺑﺮ روي ﻧﻔﺖ ﺧﺎم و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻳﻚ واﻛـﻨﺶ ﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻛﻨﺘـﺮل. ﺷﺪه ﺣ. ﺎﺻﻞ ﻣﻲ .. ﻏﻦ ﺑﻪ داﺧﻞ ﻛﺎرﺗﺮ ﻣﻮﺗﻮر از ﻇﺮوف و ﻗﻴﻒ ﻛﺎﻣﻼ ﺗﻤﻴﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد .. ﺗﺮﻣﺰ ﻛﻤﭙﺮﺳﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻳﻚ دﺳﺘﮕﺎه ﻛﻤﭙﺮﺳﻮر، ﻳﻚ دﺳﺘﮕﺎه رﮔﻮﻻﺗﻮر ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻓﺸﺎر ﻫﻮا، ﻳﻚ ﻣﻜﺎﻧﻴﺰم ﺻﺎﻓﻲ، ﻳﻚ ﻣﺨﺰن ذﺧﻴﺮه ﻫـﻮا و.

ماشین آلات برای سنگ زنی برگ شاخه

Piping Project - ایمنی در سنگ زنی Abrasive Wheal. ماشین سنگ زنی . 8- همیشه کابل و سیم برق و دو شاخه سنگ . وسایل ، تجهیزات و ماشین آلات . تماس با تامین کننده.

Dictionary of Animal Science - ITPNews

ﺧﻮد اﯾﻤﻨﯽ autoimmunization. ﺧﻮد ﻣﺼﻮن ﺳﺎزي autointoxication. ﺧﻮد ﻣﺴﻤﻮم ﺳﺎزي autologous ... ﻣﻌﺪﻧﯽ در ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳـﻂ و ﯾـﺎ ﻣﻘـﺪارش ﮐﻤﺘـﺮ. اﺳﺖ . bezoar. ﭘﺎدزﻫﺮ .. ﻣﺨﺮوط، ﻗﯿﻒ cone cell. ﯾﺎﺧﺘﻪ ﻣﺨﺮوﻃﯽ cone flower. ﮔﻞ ﺷﯿﭙﻮري conferted. ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﺪه confertus. ﻧﺰدﯾﮏ ﻫﻢ .. ﻗﻠﺐ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣﯽ. ﮔﯿﺮد. ) ، ﮐﺴﻞ، اﻓﺴﺮده dullness. ﮐﻮدﻧﯽ، ﺣﻤﺎﻗﺖ dump. اﻧﺒﺎر ﻣﻮﻗﺖ dun .ParsBook.

جستجو فرصت های شغلی - پرتال کاریابی ایران جاب

پرتال جامع کاريابي هاي کشور | کاريابي | جستجوي شغل | آگهي استخدام نيرو | فرصت هاي شغلي کاريابي هاي کشور.

فروش قطعات موتور و گیربکس و دیفرانسیل کامیون های بنز استوک و .

rnکالیبراسیون شیرهای اطمینان (Safety Valve)rnاین شرکت موفق به راه اندازی Valve Shop در مکانی بالغ بر 1000 تر مربع در سال 94 شده است و در این راستا با بهره.

Cable ﻛﺎﺑﻞ

22 مه 2015 . ﺳﻴﻢ ﺗﺎﺑﻜﺎﺭﻯ ﺷﺪﺓ ﻛﻢ ﻛﺮﺑﻦ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻯ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺑﺴﺖ ﭼﺮﺧﺎﻥ ﻛﻴﻒ ﺑﻜﺎﺭ ﻣﻰ ﺭﻭﺩ. ﺍﻳﻦ ﺳﻴﻢ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺳﻴﻢ .. ﺷﺒﻜﻪ ﻭ ﺗﻮﺭﻯ ﻣﻌﺪﻥ ﺫﻏﺎﻝ Colliery Mesh and Netting and Netting .. Dump Test. ﺁﺯﻣﻮﻥ ﭘﻬﻦ ﺳﺎﺯﻯ .. LESCW. ﻋﻼﻣﺖ ﺍﺧﺘﺼﺎﺭﻯ Low Energy Safety Circuit Wire، ﺳﻴﻢ ﺍﻳﻤﻨﻰ.