خرمای ناصر :: Naser Dates

کمک به جلوگیری از سرطان سیستم گوارش، اشتها آور، بهبود دهنده عملکرد دستگاه گوارش، . داروي شكسته بندي: روي هسته خرما، پوسته سفيد نازك است كه در خرماي خارك و.

کاشت خرما از کشت دانه تا برداشت - .::بهترین مقالات کشاورزی::.از .

در گذشته های دور، درخت خرما را با کاشتن هسته زیاد می کردند ولی چون این درخت دو پایه .. است، گرده افشانی به صورت خشک و با استفاده از دستگاه های مکانیکی انجام می شود. . پس از تشکیل میوه خرما برای جلوگیری از شکستن خوشه هایی که وزنشان زیاد.

ﺧﺮﻣﺎ ي ﻫﺴﺘﻪ ﻣﻐﺰ و ﭘﻮﺳﺘﻪ ﻓﻴﺒﺮ ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺧﺼﻮﺻﻴ

6 نوامبر 2012 . ﭘﻮﺳﺘﻪ. و. ﻓﻴﺒﺮ. ﻣﻐﺰ. ﻫﺴﺘﻪ. ي. ﺧﺮﻣﺎ. ﻧﺎﻣﻴﺪه. ﺷﺪ . آﻧﺎﻟﻴﺰ. ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ. ﻧﺸﺎن. داد. ﻛﻪ. ﻣﻴﺰان. ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ، ... دﺳﺘﮕﺎه. ﺑﻪ. ﻣﺪت. 5. دﻗﻴﻘﻪ. ﻧﻤﻮﻧﻪ. را. ﻟﺮزاﻧﺪ . ﺳﭙﺲ. ذرات. ﺑﺎﻗﻲ. ﻣﺎﻧﺪه. روي. ﻫﺮ. اﻟﻚ. ﺗﻮزﻳﻦ. ﺷﺪ.

پوسته هسته خرما دستگاه شکستن,

اصل مقاله - تحقیقات دام و طیور

9 فوریه 2013 . ﻫﺴﺘﻪ. و. آب. اﺳﺖ . ﺗﻔﺎﻟﻪ. زﯾﺘﻮن. داراي. ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه. روﻏﻦ. اﺳﺘﺨﺮاج. ﻧﺸﺪه. اﺳﺖ،. ﮐﻪ. ﺣﺎوي. ﻣﻘﺎدﯾﺮ. ﺑﺎﻻﯾﯽ. اﺳﯿﺪﻫﺎي . ﻫﺎ ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺘﻦ ﻣﻮﻟﮑﻮل ... ﻧﺸﺎن. داد،. ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ. ﺑﺨﺸﯽ. از. ﺟﯿﺮه. ﺑﺎ. ﺗﻔﺎﻟﻪ. زﯾﺘﻮن. و. ﭘﻮدر. ﻫﺴﺘﻪ. ﺧﺮﻣﺎ. و. ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ. از. ﻫﺮ. دو. آن ... دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش اﺛﺮ ﺑﮕﺬارﻧﺪ و ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺟﻨﺒﺎﻧﯽ ﺳﻠﻮل. ﻫﺎي.

ارزش وخواص دارویی خرما - مديريت جهادكشاورزی شهرستان خور و بيابانك

کمک به جلوگیری از سرطان سیستم گوارش، اشتها آور، بهبود دهنده عملکرد دستگاه گوارش، . داروي شكسته بندي: روي هسته خرما، پوسته سفيد نازك است كه در خرماي خارك و.

خواص هسته خرما را بهتر بشناسید - آی دونه

دفع سنگ کلیه از طریق شکستن آن یکی دیگر از خواص هسته خرما به شمار می رود. افرادی که از سنگ کلیه یا سنگ مثانه رنج می برند می توانند چند عدد هسته خرما را خرد.

پوسته هسته خرما دستگاه شکستن,

دستگاه هسته گیر خرما - آپارات

12 نوامبر 2014 . ظرفیت این دستگاه 100کیلو در ساعت میباشد ساخت ماشین سازی اولیا جهت سفارش به سایت شرکت مراجعه کنید .oliaco .oliaco شماره.

ﺧﺮﻣﺎ ي ﻫﺴﺘﻪ ﻣﻐﺰ و ﭘﻮﺳﺘﻪ ﻓﻴﺒﺮ ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺧﺼﻮﺻﻴ

6 نوامبر 2012 . ﭘﻮﺳﺘﻪ. و. ﻓﻴﺒﺮ. ﻣﻐﺰ. ﻫﺴﺘﻪ. ي. ﺧﺮﻣﺎ. ﻧﺎﻣﻴﺪه. ﺷﺪ . آﻧﺎﻟﻴﺰ. ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ. ﻧﺸﺎن. داد. ﻛﻪ. ﻣﻴﺰان. ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ، ... دﺳﺘﮕﺎه. ﺑﻪ. ﻣﺪت. 5. دﻗﻴﻘﻪ. ﻧﻤﻮﻧﻪ. را. ﻟﺮزاﻧﺪ . ﺳﭙﺲ. ذرات. ﺑﺎﻗﻲ. ﻣﺎﻧﺪه. روي. ﻫﺮ. اﻟﻚ. ﺗﻮزﻳﻦ. ﺷﺪ.

خرمای کرمان | جاهای دیدنی ایران - سیری در ایران

30 مه 2015 . اگر روغن خرما که از خرمای رسیده با مواد میان آن تهیه می‌شود را با روغن زیتون، . این مقدار فیبر موجود در خرما برای سلامت دستگاه گوارش و تغذیه بسیار مناسب . داروی شکسته بندی: روی هسته خرما، پوسته سفید نازک است که در خرمای خارک.

پودر هسته خرما | ضایعات خرما | خوراک دام خرما | خوراک طیور خرما | هسته .

30 مارس 2018 . این محصول با استفاده از هسته خرمای حاصل از کارخانجات تولید قند ارگانیک، لواشک و چیپس خرما تولید شده است و پروسه تولید توسط دستگاه آسیاب.

کسب و کار شگفت انگیز فروش پوست خشکبار - پولدار شو!

6 مه 2017 . تازه در کنار آن فروش هستهی خرما و هسته ی زردآلو هم جواب می‌دهد. . میشود:« برای صادرات پوسته خشک ما باید هسته‌ها را یکی یکی درون دستگاه مخصوصی.

پوسته هسته خرما دستگاه شکستن,

اثر افزودن مخلوط پودر هسته خرما و دانه کنجد بر ویژگی‌های کیفی .

31 ا کتبر 2015 . ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻓﯿﺒﺮ. رژﯾﻤﯽ در ﻫﺮ دو ﺑﺨﺶ ﭘﻮﺳﺘﻪ و ﻣﻐﺰ. ﻫﺴﺘﻪ ﺧﺮﻣﺎ. ﺑﻪ ﻣﻘﺪار. زﯾﺎدي وﺟﻮد داﺷﺖ. (. ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ .. ﭼﺮب، ﭘﻮدر ﻫﺴﺘﻪ ﺧﺮﻣﺎ،. داﻧﻪ. ﮐﻨﺠﺪ و. ﭘﻮدر. واﻧﯿﻠ. ﯿﻦ. ﺗﻮﺳﻂ ﻣﯿﮑﺴﺮ ﻣﺨﻠﻮط ﺷﺪه، ﺳﭙﺲ ﺑﻪ. دﺳﺘﮕﺎه. ﮐﺎﻫﺶ دﻫﻨﺪه اﻧﺪازه ذرات .. ﻧﯿﺮوي ﮐﻤﺘﺮي ﺑﺮاي ﺷﮑﺴﺘﻦ ﺷﮑﻼت ﻻزم ﺑﻮد . در ﺑﯿﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ.

اثر افزودن مخلوط پودر هسته خرما و دانه کنجد بر . - ResearchGate

31 دسامبر 2016 . ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻓﯿﺒﺮ. رژﯾﻤﯽ در ﻫﺮ دو ﺑﺨﺶ ﭘﻮﺳﺘﻪ و ﻣﻐﺰ. ﻫﺴﺘﻪ ﺧﺮﻣﺎ. ﺑﻪ ﻣﻘﺪار. زﯾﺎدي وﺟﻮد داﺷﺖ. (. ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ .. ﭼﺮب، ﭘﻮدر ﻫﺴﺘﻪ ﺧﺮﻣﺎ،. داﻧﻪ. ﮐﻨﺠﺪ و. ﭘﻮدر. واﻧﯿﻠ. ﯿﻦ. ﺗﻮﺳﻂ ﻣﯿﮑﺴﺮ ﻣﺨﻠﻮط ﺷﺪه، ﺳﭙﺲ ﺑﻪ. دﺳﺘﮕﺎه. ﮐﺎﻫﺶ دﻫﻨﺪه اﻧﺪازه ذرات .. ﻧﯿﺮوي ﮐﻤﺘﺮي ﺑﺮاي ﺷﮑﺴﺘﻦ ﺷﮑﻼت ﻻزم ﺑﻮد . در ﺑﯿﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ.

هسته گیر خرما - istgah - تولید مواد غذایی - ایستگاه

شرکت تولیدی اشتعال صنعت البرز تولید کننده انواع ماشین الات هسته گیر شامل: هسته گیر خرما این دستگاه هسته و کلاهک خرما را از گوشت و پوست ان جدا میکند و مواد را به صورت خمیری .. سنگ نمک خرد شده،نمک شکسته،نمک کوبیده شده،نمک میکس .

اثر افزودن مخلوط پودر هسته خرما و دانه کنجد بر ویژگی‌های کیفی .

31 ا کتبر 2015 . ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻓﯿﺒﺮ. رژﯾﻤﯽ در ﻫﺮ دو ﺑﺨﺶ ﭘﻮﺳﺘﻪ و ﻣﻐﺰ. ﻫﺴﺘﻪ ﺧﺮﻣﺎ. ﺑﻪ ﻣﻘﺪار. زﯾﺎدي وﺟﻮد داﺷﺖ. (. ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ .. ﭼﺮب، ﭘﻮدر ﻫﺴﺘﻪ ﺧﺮﻣﺎ،. داﻧﻪ. ﮐﻨﺠﺪ و. ﭘﻮدر. واﻧﯿﻠ. ﯿﻦ. ﺗﻮﺳﻂ ﻣﯿﮑﺴﺮ ﻣﺨﻠﻮط ﺷﺪه، ﺳﭙﺲ ﺑﻪ. دﺳﺘﮕﺎه. ﮐﺎﻫﺶ دﻫﻨﺪه اﻧﺪازه ذرات .. ﻧﯿﺮوي ﮐﻤﺘﺮي ﺑﺮاي ﺷﮑﺴﺘﻦ ﺷﮑﻼت ﻻزم ﺑﻮد . در ﺑﯿﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ.

ارزش غذایی و درمانی خرما از دیدگاه منابع اسلامی و طب سنتی و نوین

6 ا کتبر 2014 . ﻣﺘﻌﺪد ﻣﻴﻮه، ﻫﺴﺘﻪ و ﺑﺮگ ﺧﺮﻣﺎ در ﻃﺐ ﺳﻨﺘﻲ، اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟـﻪ. ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺧﻮاص و .. ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻧﻮع آن ﺧﺮﻣﺎي رﺳﻴﺪة ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﺎ ﭘﻮﺳـﺖ ﻧـﺎزك و. ﭘﺮﮔﻮﺷﺖ ﻣﻲ. ﺑﺎﺷﺪ . آﺷﺎﻣﻴﺪن ﺟﻮﺷﺎﻧﺪه آن ﺑﺎ ﺷﻨﺒﻠﻴﻠﻪ ﺑﺮاي ﺷﻜﺴﺘﻦ ﺳﻨﮓ و. دﻓﻊ آن. ﻣﻔﻴﺪ اﺳﺖ ... ﭼﻨﻴﻦ ﻛـﺎﻫﺶ اﺣﺘﻤـﺎل اﺑـﺘﻼ ﺑـﻪ ﺳـﺮﻃﺎن روده و دﺳـﺘﮕﺎه. ﮔﻮارش ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

خواص هسته خرما در طب سنتی و کاربردهای دارویی آن - آرگا

10 آگوست 2018 . از خواص هسته خرما این است که سنگ کلیه را به وسیله شکستن دفع می کند. . این میوه در این مواقع یک ضدعفونی کننده قوی است و باکتری های دستگاه گوارش را نابود می سازد. . چگونه از پوست خودمون در مقابل آفتاب محافظت کنیم؟

خواص داروئي و درماني خرما - پارس بیولوژی

24 نوامبر 2011 . مردم صحرا هسته درخت خرما را دم کرده و از آن نان می پزند یا این هسته را بو داده و .. قابل توجه فيبر خوراكي در پيشگيري از سرطان‌هاي دستگاه گوارش به خصوص .. داروي شكسته بندي: روي هسته خرما، پوسته سفيد نازك است كه در خرماي خارك و.

مراقبت از ناخن - جلوگیری از شکستن ناخن ها - زیبامون

27 مارس 2017 . برای مراقبت از ناخن‌ها و جلوگیری از پوسته شدن آن‌ها، بهتر است روش‌های زیر را . روغن‌های گیاهی مانند بادام، زیتون، نارگیل و روغن هسته خرما از بهترین.

ي ﺧﺮﻣﺎ ﺑﺮ رﺋﻮﻟﻮژي ﺧﻤﯿﺮ و ﺧﻮاص ﺣﺴﯽ ﻧﺎن ﺑﺮﺑﺮي ي ﻫﺴﺘﻪ ﺑﺮر

25 جولای 2012 . از ﺳﻮي دﯾﮕﺮ، زﻣﺎن ﮔﺴﺘﺮش ﺧﻤﯿﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﻌﻀﯽ از ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ﻫﺴﺘﻪ ﺧﺮﻣﺎ. ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ . ﭘﺎﯾﺪاري ﺧﻤﯿﺮ . ي ﻫﺴﺘﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﯾﺎﻓﺖ . از ﻃﺮﻓﯽ، ﻇﺎﻫﺮ ﭘﻮﺳﺘﻪ، رﻧﮓ ﭘﻮﺳﺘﻪ و ﭘﺬﯾﺮش ﮐﻠﯽ ﻧﺎن در اﻏﻠﺐ ﺳﻄﻮح، ... و ﺗﻮﺳــﻂ دﺳــﺘﮕﺎه. آﻣﯿﻠــﻮ. ﮔﺮاف ﺑﺮاﺑﻨــﺪر ... ﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ داد ﺷﮑﺴﺘﻦ ﭘﻨﺘﻮزان. ﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﮐـﺎﻫﺶ.

خط تولید شیره خرما - آرت پک - ایران تجارت

شیره خرما طی چند مرحله بعد از شستشو و پاک سازی با استفاده از دستگاه‌های . فیلتر پرس: در این دستگاه ذرات کوچک باقیمانده از دستگاه هسته گیر از شربت جدا می شود . فروش زیتون شکسته و کنسرویفروش زیتون کنسروی مرغوب طارم سورت شده درجه.

ي ﺧﺮﻣﺎ ﺑﺮ رﺋﻮﻟﻮژي ﺧﻤﯿﺮ و ﺧﻮاص ﺣﺴﯽ ﻧﺎن ﺑﺮﺑﺮي ي ﻫﺴﺘﻪ ﺑﺮر

25 جولای 2012 . از ﺳﻮي دﯾﮕﺮ، زﻣﺎن ﮔﺴﺘﺮش ﺧﻤﯿﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﻌﻀﯽ از ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ﻫﺴﺘﻪ ﺧﺮﻣﺎ. ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ . ﭘﺎﯾﺪاري ﺧﻤﯿﺮ . ي ﻫﺴﺘﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﯾﺎﻓﺖ . از ﻃﺮﻓﯽ، ﻇﺎﻫﺮ ﭘﻮﺳﺘﻪ، رﻧﮓ ﭘﻮﺳﺘﻪ و ﭘﺬﯾﺮش ﮐﻠﯽ ﻧﺎن در اﻏﻠﺐ ﺳﻄﻮح، ... و ﺗﻮﺳــﻂ دﺳــﺘﮕﺎه. آﻣﯿﻠــﻮ. ﮔﺮاف ﺑﺮاﺑﻨــﺪر ... ﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ داد ﺷﮑﺴﺘﻦ ﭘﻨﺘﻮزان. ﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﮐـﺎﻫﺶ.

پودر هسته خرما | ضایعات خرما | خوراک دام خرما | خوراک طیور خرما | هسته .

30 مارس 2018 . این محصول با استفاده از هسته خرمای حاصل از کارخانجات تولید قند ارگانیک، لواشک و چیپس خرما تولید شده است و پروسه تولید توسط دستگاه آسیاب.

خط عمل آوری مغز هسته زردآلو و الوک - شرکت ماشین سازی خشکبار صنعت .

هسته شکن، الوک شکن، مغز کن هسته زردآلو ، مغز کن الوک، خرد کن، دستگاه . این ماشین آلات به عنوان اولین دستگاه های شکستن پوست سخت و تولید مغز در کشور بوده که.

ایده ای زیبا برای تزئین خرما - بیتوته

تزیین خرما تزیین تصویری خرما, آموزش تزیین خرما, تزیین زیبای خرما, جدیدترین مدل خرما, آموزش تصویری . ابتدا هسته خرما رو بگیرید طوریکه خرما آسیب نبیند .

طرح تولید روغن پالم - ایـ توجیهی

6 مارس 2018 . توضیح موارد مصرف و کاربرد روغن پالم (روغن هسته خرما) .. سپس مجموعه میوه و مقداری از روغن خام به دستگاه پرس جهت روغنکشی ارسال میگردد. . تمامی روغن را از فروکارپ میوه گرفته بدون آنکه باعث شکستن هسته پالم شوند. . پس سرد کردن هسته ها سبب آزاد شدن مغز هسته از پوسته شده و مغز هسته از این طریق به هدر نمیرود.

اي ﻣﻐﺰ ﺣﺎﺻﻞ از ﺷﮑﺴﺘﻦ ﮔﺮدو ﺗﺤﺖ ﺑﺎر ﺿﺮﺑﻪ ( ﺧﺮدﺷﺪﮔﯽ ) ارزﯾ

ﭘﺲ از ﺑﺮداﺷﺖ ﮔﺮدو، ﺷﮑﺴﺘﻦ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺳﺨﺖ آن. ﺑﺮاي . ﺷﮑﺴﺖ اوﻟﯿﻪ در ﭘﻮﺳﺘﻪ و ﻣﯿﺰان آﺳﯿﺐ ﺑﻪ ﻣﻐـﺰ را ﻣـﻮر . ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎﯾﯽ. ﺑﺮاي ﻃﺮاﺣﯽ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺴﺘﻪ. ﺧﺮﻣﺎ. 6. ﺷﮑﻦ ﺟﺪﯾـﺪ ﮐـﻪ در آن. آﺳ. ﯿﺐ ﺑﻪ ﻣﻐﺰ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪ.

پوسته هسته خرما دستگاه شکستن,

دستگاه هسته گیر خرما - آپارات

12 نوامبر 2014 . ظرفیت این دستگاه 100کیلو در ساعت میباشد ساخت ماشین سازی اولیا جهت سفارش به سایت شرکت مراجعه کنید .oliaco .oliaco شماره.