بهسازی خاک - تراکم ارتعاشی 1 | آموزش مجازی عمران و معماری 808 - سازه 808

در این روش یک ویبراتور که به جرثقیل متصل شده است، به طور عمودی وارد خاک زیرین می‌شود. . پس از بیرون کشیدن ویبراتور از حفره ایجاد شده، از شن و ماسه تمیز برای پر کردن آن . Download File . تعمیر فونداسیون با استفاده از شمع های مارپیچ.

راهنمای طرح اختلاط

ﺰي ﻣﺎﺳﻪ. ﻫﺎ. در اﻳﺮان ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﺎﻻﺗﺮ از. 1/3. ﻣﻲ. ﺑﺎﺷﺪ . 1-2-2-4-. در روش آﻟﻤﺎﻧﻲ، اﻟﻚ. ﻫﺎي. اروﭘﺎﻳﻲ ﺑﻜﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑـﺎ ... درﺟﻪ ﺗﺮاﻛﻢ. ﭘﺬﻳﺮي اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد . ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ ﻛﺎرآﻳﻲ ﺑﺘﻦ. ﻫـﺎي روان. ﺗـﺮ از. S4. ﻻزم اﺳـﺖ از. آزﻣﺎﻳﺶ. ﻫﺎي. ﻛﺎرآﻳﻲ ... ﺳﻘﻒ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﺠﺎز ﻋﻴﺎر ﺳﻴﻤﺎن وﻳﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺒﻮدن درﺻﺪ ﺷﻜﺴﺘﮕﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﭼﻨﺪ ﺷﻦ ﻧﻴﻤـﻪ. ﺷﻜﺴﺘﻪ ﻣﺼﺮﻓﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻋﺚ .. ﺑـﺘﻦ رﻳـﺰي در ﺷـﻤﻊ و ﺳـﭙﺮ ﺑـﺎ ﻟﻮﻟـﻪ ﻧـﺎودان. (. ﺗﺮﻣﻲ. ) در ﻣﻨﻄﻘﻪ.

ستون شنی ارتعاشی(VSC) - پیمانکار نیلینگ - شرکت مهندسی حفار .

شمع بتنی لوله ای پیش تنیده · شمع های پیوسته CFA . روش تراكم/جایگزینی ارتعاشی از حدود سالهای 1930 در اروپا و 1970 در امریكا و سایر نقاط جهان . جزیی و نسبی توده خاك موجود ساختگاه و مصالح شن و ماسه‌‌ای با دانه بندی مناسب، حاصل شده‌اند. . نوع زمين, تأثيرپذيری. ماسه, عالی. ماسه‌ لای دار, ناچيز تا خوب. لای, كم. رس, هيچ .. بخش دانلود.

تراکم شن و ماسه دانلود روش شمع,

ﻣﺒﺤﺚ هﻔﺘﻢ ﻣﻘﺮرات ﻣﻠﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن دﻓﺘﺮ ﺗﺪوﯾﻦ و ﺗﺮوﯾﺞ ﻣﻘﺮر

۳ درجه تراکم .. ۵ روشهای طراحی . مایل از نتایج آزمایش و پارامترهای مقاومت شمع .. وزن مخصوص برجای ماسه و شن را می توان با دقت کافی از نتایج آزمایشهایی چون.

ﺗﺮاﮐﻢ دﯾﻨﺎﻣﯿﮑﯽ - وزارت نفت

ﻧﮑﺎت ﻃﺮاﺣﯽ و اﺟﺮاﯾﯽ روش ﺗﺮاﮐﻢ دﯾﻨﺎﻣﯿﮑﯽ. 28 .. ﺑﺎرﮔﺬاري، ﻋﻤﻖ و ﻧﺤﻮة اﺳﺘﻘﺮار، ﺟﻨﺲ و آراﯾﺶ ﺷﻤﻊ. ﻫﺎ .. ﺑﻨﺪﻧﺎي. ) را ﭘﻮﺷﺶ داده ﻋﻤﺪﺗﺎً. ﺑﺎﻓﺖ رﯾﺰداﻧﻪ داﺷﺘﻪ و ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺎﺳﻪ و رس. (. ﯾﺎ ﺳﯿﻠﺖ. ) و ﻗﺪري ﺷﻦ. اﺳﺖ.

پروفایل سید ابوالحسن نائینی - دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

٥, بررسی مقاومت خاک ماسه لای دار در اثر روانگرایی ناشی از زلزله با انجام آزمایش های . ١١, استفاده از روش رگرسیون خطی چند متغیره و شبکه عصبی از نوع جی ام دی اچ در .. ٢٤, تعیین ظرفیت باربری شمع های کوبیده شده در خاکهای غیر چسبنده با . ٤٢, Effect of injection pressure due to micropile installation on relative density of sand.

فهرست بهای واحد پایه رشته راه

ﺑﺎ وﺳﺎﯾﻞ. ﺩﺳﺘﯽ. ﻗﺎﺑﻞ. ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ. ) ﺍﺳﺖ. ﺗﻮﺃﻡ. ﺑﺎ ﺧﺎک. ﯾﺎ ﻣﺨﻠﻮﻁ. ﺷﻦ. و ﻣﺎﺳﻪ. وﺟﻮﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ. ﺑﺎﺷﺪ، ﺯﻣﯿﻦ. ﺳﻨﮕ. ﯽ .. ﺁﺏ ﭘﺎﺷﯽ و ﮐﻮﺑﯿﺪﻥ ﺑﺴﺘﺮ ﺧﺎﮐﺮﯾﺰﻫﺎ ﯾﺎ ﮐـﻒ ﺗﺮﺍﻧﺸﻪ ﻫﺎ. و ﻣﺎﻧﻨﺪ. ﺁﻧﻬﺎ، ﺑﺎ ﺗﺮﺍﮐﻢ. 100. ﺩﺭﺻﺪ، ﺑﻪ ﺭوﺵ ﺁﺷﺘﻮ ... ﺷﻤﻊ. ، ﻧﺴﺒﺖ. ﺑﻪ. ﺗﺼﻔﯿﻪ. و ﻣﺎﺳﻪ. ﮔﯿﺮی. ﮔﻞ. ﺣﻔﺎﺭی. ﺑﺎ ﺭوﺷﻬﺎی. ﮔﺮﯾﺰ ﺍﺯ ﻣﺮﮐﺰ، ﺍﻗﺪﺍﻡ . ﺷﻮﺩ .2. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ. ﺑﻪ.

تعيين ظرفيت باربري شمع های کوبشی در خاک های ماسه ای با استفاده از .

آزمايــش بارگــذاري شــمع بــه عنــوان يــك روش قابــل .. اليــه ماســه ای ســيلت دار ســبز رنــگ )شــن دار( بــه .. االستيســيته بــرای تراکم هــای مختلــف محاســبه شــد. 5.

ﺟﺰوه ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﭘﻲ

ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ اﻧﻮاع ﭘﻲ ﻫﺎي ﻋﻤﻴﻖ ، ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺑﺎرﺑﺮي ﭘﻲ ﻫﺎي ﻋﻤﻴﻖ ﺑﺎ روﺷﻬﺎي اﺳﺘﺎﺗﻴﻜﻲ ، دﻳﻨـﺎﻣﻴﻜﻲ. و آزﻣﺎﻳﺶ ﻫﺎي ﺻﺤﺮاﺋﻲ. -6. ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮوه ﺷﻤﻊ. (. ﻇﺮﻓﻴﺖ ﮔﺮوه و ﺗﻮزﻳﻊ ﺑﺎر. ) ، ﻃـﺮح ﺻـﻔﺤﻪ ﺑﺘﻨـﻲ. (. ﭘـﻲ اﺗـﺼﺎﻟﻲ. ) ﻣـﺴﺘﻘﺮ ﺑـﺮ. ﺷﻤﻊ ﻫﺎ .icivil ... اﮔﺮ در ﻧﻬﺸﺘﻪ ﻫﺎي ﺧﺎك ﻗﻠﻮه ﺳﻨﮓ و ﺷﻦ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ اﻋﺪاد ﻧﻔﻮذ اﺳﺘ .. ﮔﺴﻴﺨﺘﮕﻲ ﺑﺮﺷﻲ در ﺷﺎﻟﻮده ﻫﺎي ﻣﺘﻜـﻲ ﺑـﺮ ﻣﺎﺳـﻪ. ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻛﺮد . ﻧﻮع ﮔﺴﻴﺨﺘﮕﻲ ﻣﺤﺘﻤﻞ ﺑﻪ. ﻣﻴﺰان ﻓﺸﺮدﮔﻲ. (. ﺗﺮاﻛﻢ. ).

ارزیابی مقاومت بتن خود تراکم و بتن معمولی گیری به روش مغزه های .

پی عمیق، شمع بتنی درجا، بتن خود متراکم، بتن معمولی ... طرح اختالط آزمایش شده بتن معمولی و بتن خود متراکم برای یک متر مکعب بتن. نوع بتن. شن) kg. (. ماسه) kg.

اصل مقاله (3261 K) - مهندسی تونل و فضاهای زیرزمینی

1 سپتامبر 2015 . روش ﭘﯿﺶ. ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه ﻃﺎق. ﺑﺘﻨﯽ. روش ﮔﺎ. ﻟﺮي. ﻫﺎي. ﮐﻨﺎري. روش آﻟﻤﺎﻧﯽ. ﻧﺸﺴﺖ ﺳﻄﺢ زﻣﯿﻦ ... ز ﺷﻤﻊ. ﻫﺎ ﺑﻪ. ﻣﻌﯿﻦ اﺟﺮا ﻣﯽ. ﺷﻮد . -. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﺑﺎﻻي ﺷﻤﻊ. ﻫﺎ در دو ﻃﺮف، ﯾﮏ ﮔﺎﻟﺮي ... ﻣﺎﺳﻪ رس. دار ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺷﻦ. (SC-GC). ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻻﯾﻪ. ﻗﺒﻞ ﮐﻤﯽ ﺑﺮ ﺗﺮاﮐﻢ و ﻣﻘﺪار رس آن اﻓﺰوده ﺷﺪه اﺳﺖ.

اي ﺛﺮ ﺑﺮ آن در ﺧﺎك ﻣﺎﺳﻪ ﺆ ﻫﺎي ﻣ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﺻﻄﮑﺎﮐﯽ - نشریه مهندسی عمران و .

2 جولای 2016 . ﺗﻨﺶ. ﮐﺮﻧﺶ،. اﻧﺪرﮐﻨﺶ. ﭘﯿﭽﯿﺪه. ﺧﺎك. و. ﺷﻤﻊ،. ﺟﻨﺲ. ﺷﻤﻊ. روش. ﻫﺎي. ﺳﺎﺧﺖ،. ﺗﻌﯿﯿﻦ. ﻇﺮﻓﯿﺖ. ﺑﺎرﺑﺮي. را. ﺑﺎ. ﻣﺸﮑﻞ. ﻫﻤﺮاه .. ﺗﺮاﮐﻢ ﻧﺴﺒﯽ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ در ﺻﺪ اﺳﺖ. Van Denzen. 3[. ] .. /2. 0. ﻣﺎﺳﻪ ﺷﻞ. /5. -0. /3. 0. 42. -. 32. ﻣﺎﺳﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ. /6. -0. /4. 0. ﻣﺎﺳﻪ ﻣﺘﺮاﮐﻢ. /7. -0. /4. 0. 45. -. 35. ﺷﻦ.

ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ راه

4 آگوست 2013 . ﻛﻮﺑﻲ و ﺷﻤﻊ. رﻳﺰي و ﺳﭙﺮﻛﻮﺑﻲ. 193. ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ . ﺿﻮاﺑﻂ ﻗﺎﻟﺐ. ﺑﻨﺪي، ﻟﻮﻟﻪ. ﻫﺎ و ﻣﺠﺮاﻫﺎي ﻣﺪ. ﻓﻮن در ﺑﺘﻦ و . 2-2-2. روﺷﻬﺎي اﺟﺮاﻳﻲ . ﻛﻮﺑﻴﺪن و ﻣﻴﺰان ﺗﺮاﻛﻢ ﻧﺴﺒﻲ. 25 .. ﻣﻼت ﻣﺎﺳﻪ ﺳﻴﻤﺎن.

روانگرایی(Liquefaction) - حفاری و نیلینگ - شرکت مهندسی حفار .

زلزله ها، انفجارات و شمع کوبی مثالهایی از بارهای دینامیکی هستند که می توانند موجب جریان . روشهای مبتنی بر تراكم بمنظور بالابردن مقاومت خاك و متراكم كردن خاك ماسه ای با استفاده . تراكم لایه خاك بعنوان یك روش اجرای تقویت درمقابل روانگرایی با استفاده از میله فولادی یا غلاف فولادی برای اعمال نیرو به شن و ماسه خاك با . بخش دانلود.

نشریه ي فني تخصصي سازمان نظام مهندسي ساختمان استان . - دانش نما

28 سپتامبر 2013 . الف( خاک های دانه ای، مانند شن، ماسه و یا مخلوط با اندکی. خاک ریزدانه (بافت .. شمع های درجا، یا ستون های اجرا شده به روش تزریق فورانی. 4- افزایش تنش.

پرسش و پاسخ - انجمن بتن ایران

ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻲ ﻣﺎﻧﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ روش ﻗﺒﻠﻲ (ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﺎ ﻣﺎﺳﻪ) ﺟﺬب آب در ﻧﻈﺮ. ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد. .. ﺧﻮد ﺗﺮاﻛﻢ وﺟـﻮد دارد و ﻗـﺒﻼً ﻧﻴـﺰ ﺳـﺎﺑﻘﻪ. داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﺎاﺣﺘﺮام .. روزاﻧﻪ ذﻛﺮ ﺷﺪه ﻣﻴﺰان ﺧﺎك ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﻨﮕﻲ ﻣﺎﺳﻪ و ﺷﻦ دو ﺗﺎ .. (ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل در روز ﻳﻜﻢ ﺑﺘﻦ رﻳﺰي ﺷﻨﺎژ، روز دوم ﻓﻮﻧﺪاﺳـﻴﻮن ، روز ﭼﻬـﺎرم ﺳـﺘﻮن، روز ﭘـﻨﺠﻢ ﺷـﻤﻊ. ﺷﻤﺎره. 12.

تراکم شن و ماسه دانلود روش شمع,

ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﺟﺮاﯾﯽ ﺧﻄﻮط ﻓﻮق ﺗﻮزﯾﻊ و اﻧﺘﻘﺎل ﭘﺴ - شرکت ملی مهندسی و .

ﻓﻮﻧﺪاﺳﯿﻮن ﺑﺎ ﺷﻤﻊ ............ . .. ﺷﻦ ﺑﺎ ﺗﺮاﮐﻢ ﻣﺘﻮﺳﻂ، ﺷﻦ ﻣﺎﺳﻪ. اي ﺑﺎ ﺗﺮاﮐﻢ ﻣﺘﻮﺳﻂ ... روش ﻃﺮاﺣﯽ. ﻓ. ﻮﻧﺪاﺳﯿﻮن. ﻫﺎي ﻣﺘﺪاول ﺳﺎزه. ﻫﺎي. ﺧﻄﻮط. اﻧﺘﻘﺎل ﻧﯿﺮو. ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ. ﮔﯿـﺮد . ﺑﻄـﻮر ﮐﻠـﯽ.

بهسازی خاک در دریا - سازه های دریایی و مهندسی سواحل

2 فوریه 2017 . تفاوت از آنجا است که تحکیم در خاک های ماسه و لای صورت میگیرد و فشرده سازی در خاک های دانه ای مانند ماسه و شن. فاز تحکیم جزئی مهم در بهسازی خاک می.

آزمایش تراکم سنجی خاک - کالا لیست

30 آگوست 2016 . رسانه تخصصی کالا لیست: در این ویدیو با آزمایش تراکم سنجی خاک و مراحل آن آشنا میشوید .

وبلاگ تخصصی مهندسی ژئوتکنیک - شمع

One of the major difficulties in predicting the capacity of pipe piles in sand has resulted from a lack of .. دانلود کتاب روش تراکم شن و ماسه با شمع کوبی. (The Sand.

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک - همایش های ایران

بررسی روشهای کاهش دامنه امواج دینامیکی موثر بر سازه ها ناشی از ارتعاشات با استفاده از .. بررسی لرزه ای فونداسیو نهای شمع دار در خاک ماسه ای سست ... بررسی و تحلیل اثر گمانه های مورب انفجار زیر سطحی بر روی تراکم خاک .. مقاومت حالت پایدار در خاکهای مخلوط شن و ماسه ... دانلود مقاله های اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک.

ﻧﻜﺎﺗﻲ در اﺟﺮاي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎي ﺑﺘﻨﻲ

ﭘﻲ ﻫﺎي ﻧﻴﻤﻪ ﻋﻤﻴﻖ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﻲ ﻫﺎي ﭼﺎﻫﻲ ﺣﺪ ﻓﺎﺻﻞ ﺷﺎﻟﻮده ﻫﺎ و ﭘﻲ ﻫﺎي ﺷـﻤﻌﻲ را ﺗـﺸﻜﻴﻞ ﻣـﻲ دﻫﻨـﺪ . ﻧﺤﻮه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ . ﺑﺎ روﺷﻬﺎي ﻣ. ﻨﺎﺳﺐ ، از ﻗﺒﻴﻞ آب ﻛﺸﻲ و زﻫﻜﺸﻲ ﻋﻤﻠﻲ اﺳﺖ . ﮔﻮدﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﻣﺠﺎورت ﺑﻨﺎﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد اﻳﺠﺎد ﻣﻲ. ﺷﻮﻧﺪ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ . ﻛﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ ، ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺑﺨﺸﻬﺎ وﻋﺪﺳﻴﻬﺎي ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﻴـﺖ ﺗـﺮاﻛﻢ ﺑﻴـﺸﺘﺮ از زﻣـﻴﻦ ﻃﺒﻴﻌـﻲ. ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ را ﺑﺎﻳﺪ .. ﺷﻦ و ﻣﺎﺳﻪ را ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي اﻧﺒﺎر ﻛﺮد ﻛﻪ ﻣﻮاد ﺧﺎرﺟﻲ و زﻳﺎن آور آﻧﻬﺎ را آﻟﻮده ﻧﻜﻨﺪ . ﺷﻦ و ﻣﺎﺳـﻪ.

دانلود مقالات دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی

12 جولای 2016 . امکان سنجی پایدارسازی شیب ها با استفاده از ریز شمع ها به روش عددی .. توزیع تنش ناشی از تراکم دینامیکی در خاک های ماسه ای به روش های مختلف .. بررسی علل، خطرات و راهکارهای عملی در خصوص هجوم شن های روان در ایستگاه راه آهن.

ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎﻱ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺳﺎﺯﻩ - ICOPMAS

23 سپتامبر 2013 . و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ رﻋﺎﻳﺖ اﺻﻮل، روش .. )ت. ﺗﻮزﯾﻊ ﻓﺸﺎر ﺣﻔﺮه. اي آب در ﻧﯿﻤﺮخ زﻣﯿﻦ. )ث. ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺮاواﯾﯽ. )ج. ﺗﺮاﮐﻢ. ﭘﺬﯾﺮي زﻣﯿﻦ. )چ . ﻫﺎي ﺧﺎك ﺗﺮاﮐﻢ ... از ﻗﺒﯿﻞ وﺟﻮد ﺷﻦ و ﻣﺎﺳﻪ در ﻧﻤﻮﻧﻪ.

تکنیک شن و ماسه در شمع سازی - آپارات

28 مه 2017 . مجسمه و قالب مجسمه سازی بیگدلو با دیدن این فیلم می توانید شمع خود را با شن و ماسه تزیین کنید.برای یادگیری بیشتر و آموزش های رایگان وارد.

مقالات خاک و پی یا ژئوتکنیک با ترجمه - ترجمه فا

دانلود رایگان مقالات خاک و پی یا ژئوتکنیک به زبان انگلیسی به همراه ترجمه فارسی . دانلود ترجمه مقاله رفتار چرخه ای مخلوط های شن و ماسه بر اساس EPS با دستگاه برش . دانلود ترجمه مقاله اولین استفاده از روش ساخت TRD برای ساخت دیوارهای آب بند.

نحوه وقوع روانگرایی در خاک و راه های مقابله با آن - گروه مهندسی فراعمران

30 سپتامبر 2017 . دانلود آیین نامه · دانلود نرم افزار . خاک های ماسه ای سست و نیمه متراکم; خاک های مخلوط شن و ماسه، ماسه شن دار . ماسه شل جهت جلوگیری از وقوع روانگرایی جایگزین می شود و علاوه بر آن نیز در بعضی مواقع عملیات تراکم هم به دنبال آن انجام می شود. . در روش دوم شمع های ساخته شده از آهک زنده به داخل زمین کوبیده می شوند و آهک زنده.