تولید نسل جدید کولر های آبی غیر فلزی - آپارات

31 مه 2018 . پایشگری شبکه خبر- 10 خرداد 97- 13:00| با ابتکار یک شرکت دانش بنیان در سمنان، نسل جدید کولر های آبی غیر فلزی، تجاری سازی و روانه بازار.

جذب بیولوژیکی یونهای کادمیم و مس از محیط آبی توسط سبوس گندم .

ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﺮدﺳﺘﺎن. /. دوره ﻫﻔﺪﻫﻢ . ﺟﺬب ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﯾﻮﻧﻬﺎي ﮐﺎدﻣﯿﻢ و ﻣﺲ از ﻣﺤﯿﻂ آﺑﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺒﻮس ﮔﻨﺪم اﺻﻼح ﺷﺪه ﺑﻪ. روش ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ . 11. ﮐﯿﻠـﻮ ژول ﺑـﺮ ﻣـﻮل. ﺑـﺮاي ﻣـﺲ. ) ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪه ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ ﺟﺬب ﺷﯿﻤﯿﺎﺋﯽ. ﻫﺮ دو ﻓﻠﺰ. ﺑﺮ روي ﺟﺎذب اﺳﺖ ... ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﻧﻮع ﮔﻮﻧﻪ ﯾﻮﻧﯽ ﻓﻠﺰي و ﺷﺎرژ ﺳﻄﺢ ﺟﺎذب اﺳـﺖ.

حذف همزمان سیانید و کروم - مجله سلامت و بهداشت

24 آوريل 2013 . ﻫﺎی آﺑﯽ. ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار. ﮔﺮﻓﺖ . ﺳﻨﺠﺶ ﻏﻠﻈﺖ ﺳﯿﺎﻧﯿﺪ و ﮐﺮوم ﺑﻪ. ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﻮﺳﻂ روش. ﻫﺎی رﻧﮓ. ﺳﻨﺠﯽ و ﺟﺬب . اﻓﺰودن ﻓﻠﺰ. ) ، اﮐﺴﯿﺪاﺳﯿﻮن. )7,9-10(. و. روش. ﻫﺎی ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ. (. اﺳﺘﻔﺎده از ازﺗﻮﺑﺎﮐﺘﺮﻫﺎ. ) ﻣﯽ. ﺷﻮﻧﺪ . )4,11(. از روش . ﮐﻨﻨﺪه ﮐﻠﺮور ﻓﺮﯾﮏ و آﻫﮏ روش. ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺟﻬﺖ ﺗﺼﻔﯿﻪ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ.

معرفی باکتری های کاهنده آلاینده های فلزی ( آهن نیکل) در خور موسی - مجله .

حداقل غلظت فلزی مهار کننده رشد (MIC) آهن قابل بررسی نبود. . جدا شده در این تحقیق با توانایی حذف نیکل و آهن کاندیدای مناسبی جهت استفاده در محیط های آبی می باشد.

بررسی فرایند حذف فلزات نیکل و روی از محیط آبی با استفاده از پوست .

آزمایشات جذب در غلظت های مختلف جاذب، یونهای فلزی نیکل و روی و pH های مختلف انجام گرفت. . واژههای کلیدی: فلزات سنگین، پوست پرتقال، محیط آبی، جذب سطحی. . فلزات سنگین در بیشتر نقاط دنیا در غلظت های متفاوت به عنوان آلوده کننده محیط زیست ... مجله علمی و پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مازندران، سال دوازدهم، شماره 37: 19-11.

کی دبلیوسی - ماهنامه - KWC Iran

برخورد جدی با مصرف کنندگان غیر مجاز آب آبادان . تهران، پکن و مکزیکو به سرعت به سوی کم آبی پیش می روند .. بررسي مشكلات آلودگي آب آشاميدني با فلز سرب

مجله علمی پژوهان مقاله پژوهشی - ResearchGate

فلز منیزیم صفر می تواند جهت حذف همزمان چند آالینده بکار رود. منیزیم صفر، كروم شش . مجله علمی پژوهان . و نیترات در محلول هاي آبی. 1. دانشیار . آبی به انواع مختلف فلزات سمی )از جمله كروم، آرسنیك، ... مقدار ماده احیاء كننده، غلظتpH عوامل متعدد از جمله.

مهندسی عمران مدرس: سامانه نشریات دانشگاه تربیت مدرس

مجله مهندسی عمران مدرس فصلنامه علمی وپژوهشی دانشگاه تربیت مدرس در رشته مهندسی . اعتبار مجله علمی و پژوهشی عمران مدرس در جلسه ۹/۱۰/۱۳۸۸ کمسیون نشریات علمی .. بررسی تأثیر میراگر اصطکاکی سیلندری بر پاسخ لرزه ای سازه های فلزی . حذف نفتالن از محلول آبی با استفاده از نانو صفحات گرافن: مطالعات جذب بهینه و مدل‌سازی.

فصلنامه بهداشت در عرصه - دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

ین مجله فصلنامه بهداشت در عرصه را در انواع زمینه های بهداشتی مانند محیط - حرفه ای- آموزش . بررسی کیفیت زندگی زنان مبتلا به سرطان پستان مراجعه کننده به . سیلان در حذف یون‌های فلزی سرب و کادمیوم از محیط آبی: مطالعه کینتیک و ایزوترم جذب.

پژوهش های محیط زیست

مقاله های پژوهشی و همچنین مقاله های ترویجی از طریق این سایت دریافت میشود و پس از مراحل داوری مشخص خواهد شد در کدام مجله چاپ خواهد شد. هزینه داوری اولیه برای هر دو مجله.

فصلنامه بهداشت در عرصه - دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

ین مجله فصلنامه بهداشت در عرصه را در انواع زمینه های بهداشتی مانند محیط - حرفه ای- آموزش . بررسی کیفیت زندگی زنان مبتلا به سرطان پستان مراجعه کننده به . سیلان در حذف یون‌های فلزی سرب و کادمیوم از محیط آبی: مطالعه کینتیک و ایزوترم جذب.

Cu, Pb, Ni, Cd - مجله علوم و فنون دریایی

نتایج بیانگر این است که غلظت فلز مس، نیکل، سرب و کادمیوم به ترتیب . اصولا رسوبات به عنوان بزرگ ترین انبار برای ذخیره آلاینده ها در محیط های آبی و همین طور . مهمترین منابع آلوده کننده سواحل دفع و تخلیه فضولات کشتی ها، تخلیه آب توازن و.

نشريه زيست فناوري دانشگاه تربيت مدرس، - Magiran

اين مجله تا سال 90 با نام علوم و فناوري زيستي مدرس منتشر شده است. . حذف فلزات سنگين توسط جدايه حل كننده فسفات استخراج شده از پساب فلزي و نقش .. و 1و2- دي كلرواتان از محلول آبي با استفاده از باكتري هوازي اسفينگوپيكسيس اومارينسيس

بررسی روش‌های بیوجذب فلزات سنگین کروم و کادمیوم از پساب های .

و در مورد حذف فلز کادمیوم گرانول مرجان آهکی، پوست برنج، ساقه ذرت، خاک اره و بیومس . می یابد و در هر دو مورد pH به عنوان یک عامل تعیین کننده در میزان جذب مطرح می باشد. . حدمجازی برای تخلیه پساب صنایع حاوی فلزات سنگین به محیط های آبی مطرح شده است، در .. در جدول 3 خلاصه ای از نتایج به دست آمده از مطالعات چاپ شده در مجلات در مورد.

ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ( ﺟﻠﺪ ﺷﺸ )

M.D. 301-01-5. اﺳﺘﻘﺮار ﻟﻮﻟﻪ. ﻫﺎ در ﺗﻮﻧﻞ آدم. رو. M.D. 301-01-6. ﺟﺪا ﻛﻨﻨﺪه. ﻫﺎي ﻫﻮا از ﺳﻴﺴﺘﻢ. ﻟﻮﻟﻪ. ﻛﺸﻲ آب ﮔﺮم ﻛﻨﻨﺪه. ﻳﺎ ﺳﺮد ﻛﻨﻨﺪه . ﺧﻢ اﻧﺒﺴﺎط ﺑﺮاي ﻟﻮﻟﻪ. ﻫﺎي ﻓﻠﺰي. M.D. 301-03-1. زاﻧﻮي اﻧﺒﺴﺎط ﺑﺮاي ﻟﻮﻟﻪ. ﻫﺎي ﻓﻮﻻدي. M.D. 301-03-2. دو ﺧﻢ اﻧﺒﺴﺎط ﺑﺮاي ﻟﻮﻟﻪ. ﻫﺎي .. ﻧﺼﺐ ﻛﻮﻟﺮ آﺑﻲ. M.D. 315-10-14.

پنکه -خرید انواع پنکه سقفی، ایستاده، رومیزی و آبی|قیمت عالی

مجله اینترنتی دیجی‌کالا مگ · فروشگاه اینترنتی جعبه باز · خرید آنلاین مد و لباس از فروشگاه اینترنتی دیجی‌استایل با همان تجربه از دیجی‌کالا · دانلود کتاب.

ایران‌چک 1،000،000 ریال (آبی رنگ) - بانک مرکزی

1- ريز نوشته (ميکروپرينت) : نوشته‌هاي بسيار ريزي که با ابزار بزرگ‌نمايي قابل مشاهده هستند و تنها به وسيله دستگاه‌هاي چاپ امنيتي، چاپ مي‌شوند. 2- واتر مارک : نقش.

آرشيو نشریه - نشريه مهندسي شيمي ايران

مروري بر تازه‌ترين پژوهش‌ها در کاربرد غشاهاي بافت آميخته بسپار/ چارچوب فلز- آلي براي ... جداسازي يون کادمیم از محلولهاي آبي به‌وسيله زیست‌توده باسيلوس ... شبيه‌سازي توزيع كننده مايع لوله‌اي درون برج‌هاي پرشده با آكنه‌هاي ساختاريافته توسط روش.

دانلود جدیدترین مقالات ترجمه شده شیمی - 2018 - ترجمه فا

مروری بر روش های موثر جهت حذف فلزات سنگین سمی از محیط آبی (نشریه الزویر) .. روان کننده ها برای سیستم انتقالات قدرت( گیربکس) پیوسته تسمه فلزی (نشریه.

پژوهش های محیط زیست

مقاله های پژوهشی و همچنین مقاله های ترویجی از طریق این سایت دریافت میشود و پس از مراحل داوری مشخص خواهد شد در کدام مجله چاپ خواهد شد. هزینه داوری اولیه برای هر دو مجله.

مهندسی عمران مدرس: سامانه نشریات دانشگاه تربیت مدرس

مجله مهندسی عمران مدرس فصلنامه علمی وپژوهشی دانشگاه تربیت مدرس در رشته مهندسی . اعتبار مجله علمی و پژوهشی عمران مدرس در جلسه ۹/۱۰/۱۳۸۸ کمسیون نشریات علمی .. بررسی تأثیر میراگر اصطکاکی سیلندری بر پاسخ لرزه ای سازه های فلزی . حذف نفتالن از محلول آبی با استفاده از نانو صفحات گرافن: مطالعات جذب بهینه و مدل‌سازی.

مجله علمی پژوهان مقاله پژوهشی

بررسی جذب مس از محلول آبی توسط برگ علف پاغازه. 1. . آالینده های فلزی، مس می باشد که به طور گسترده در ... ظرفیت جذب سطحی از مهمترین فاکتورهای کنترل کننده.

مجله کننده فلزی آبی,

حذف بیولوژیکی فلز سرب از محیط های آبی با استفاده از . - مجله فیض

سابقه و هدف: سرب به عنوان یکی از فلزات سنگین خطرناک با اثرات سمی طولانی مدت بر سلامت انسان و هم چنین محیط زیست شناخته شده است. در تحقیق حاضر، ظرفیت.

فصلنامه پژوهش در بهداشت محيط، - Magiran

ارزيابي خطر عناصر سرب، كادميوم و روي در دو گونه ماهي خوراكي كوسه باله سياه كوچك (Carcharhinus limbatus) و ماهي هامور (Epinephelus coioides) خليج فارس در سال ۱۳۹۵

بررسی میزان حذف کادمیوم از محلول‌های آبی به وسیله نانوکامپوزیت .

7 نوامبر 2017 . ﮐﻨﻨﺪه. زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ. ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﮐﺎدﻣﯿﻮم از ﻃﺮﯾﻖ اﺣﺘﺮاق ﺳﻮﺧﺖ. ﻫﺎي ﻓﺴﯿ. ﻠﯽ، ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﻠﺰ، . ﻫﺎي آﺑﯽ ﺑ. ﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻧﺎﻧﻮﮐﺎﻣﭙﻮزﯾﺖ ﻧﯿﮑﻞ ﻓﺮﯾﺖ . ﻣﺠﻠﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷ. ﮑﯽ. رﻓﺴﻨﺠﺎن. دوره. 16. ، ﺷﻤﺎره.

مجله کننده فلزی آبی,

پوشش‌دهی پودر آلومینیم به منظور غیرحساس سازی و کاربرد در محیط‌های آبی

این پودرهای فلزی در زمینه‌های مختلف، از جمله علم مواد به طور گسترده مورد استفاده قرار . جلد ۸، شماره ۲ - ( مجله علمي پژوهشي مواد پرانرژي - تابستان ۱۳۹۲ ) جلد ۸ شماره ۲.

پوشش‌دهی پودر آلومینیم به منظور غیرحساس سازی و کاربرد در محیط‌های آبی

این پودرهای فلزی در زمینه‌های مختلف، از جمله علم مواد به طور گسترده مورد استفاده قرار . جلد ۸، شماره ۲ - ( مجله علمي پژوهشي مواد پرانرژي - تابستان ۱۳۹۲ ) جلد ۸ شماره ۲.