جایگاه چینه ای، خاستگاه و ویژگیهای افقهای کانه زایی منگنز در توالی .

اطلاعات شماره: جلد ۶، شماره ۲، پاییز و زمستان ۱۳۹۳، پیاپی ۱۱ . سنگهای رسوبی این بخش شامل توفهای سیلیسی، چرت، شیل و ماسه سنگ بوده و سنگهای . ژئومتری و شکل پیکره های معدنی در کانسارهای مختلف به‌صورت چینه سان و لایه ای .. دانلود : 6241.

( ) ﻣﻨﮕﻨﺰ Mn - وزارت صنعت، معدن و تجارت

ﮐﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﺎدي ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻗﺮار ﮔﯿﺮي اﺗﻤﻬﺎي ﻣﻨﮕﻨﺰ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﻠﻮرﯾﻦ آن ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ. اي. اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﮕﻨﺰ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻓﻠﺰي ﺷﮑﻨﻨﺪه و ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﻌﻄﺎف و ... ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد اداره اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻌﺪﻧﯽ ﻣﺴﮑﻮ ﻣﺠﻤﻮع ذﺧﺎﺋﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎي ... ﺳﻨﮓ ﻣﻨﮕﻨﺰ. ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻮﻟ. ﯿﺪ ﻧﺮﻣﻪ زﯾﺎدي دارد . ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮي و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻋﯿـﺎر ﻣﻨﮕﻨـﺰ در ﮐﻠﯿـﻪ. ﻣﺮاﺣﻞ ﺧﺮداﯾﺶ.

مشخصات نمونه ای از سنگ معدن منگنز,

منگنز - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

این ماده معدنی در سبزیجات برگ‌دار همچون کلم و اسفناج و همچنین در چای، آناناس و خشکبار وجود دارد. .. منگنز نیز در دسترس است که با توجه به قیمت بالای این کلات، مصرف آن در . استفاده از کود های شیمیایی حاوی این عنصر به خصوص همراه ماده آلی، گوگرد و.

شرکت معادن منگنز ایران

معادن منگنز ایران ، بزرگترين توليد كننده سنگ منگنز در كشور . شركت در فاصله زمانی 1376 تا 1389 در مقاطع مختلف موفق به كسب عنوان نمونه كشوری و استانی.

سنگ منگنز - raetcochemi .تولیدمواد شیمیایی

فلز منگنز به صورت تجاری از طریق احیاء سنگهای معدنی اش با آلومینیوم و برای تهیه با . در گذشته برای نمونه برداری بیشتر از روشهای حفاری ضربه ای استفاده می‌شد که . مسئله اعتبار نمونه‌های برداشتی و امکان تعمیم مشخصات به تمامی کانسار است به.

فروش منگنز در مشهد - iran-tejarat

فروش منیزیت بصورت مستقیم از معدن فروش تناژ بالا و خرده کربنات منیزیم با عیار بالا دارای آنالیز جهت ارسال عکس از نمونه و آنالیز و نمونه بار با این . 45 درصد کلوخه منگنز پیرولوزیت سنگ جوری شده جهت صادرات با بسته بندی در جامبوبگ 1/5 . فروش پودر نانو اکسید منگنز پودر نانو منگنز مشخصات نانو ذرات اکسید منگنز ( پودر.

ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﻌﺪﻧﻲ دار در ﻣﺤﻠﻮل ﻛﺎﻧﻪ ﻣﻨﺸﺄ و ، ﺷﻴﻤﻲ ﻫﺎ ﻛﺎﻧﻲ ،

6 ژوئن 2017 . اي. ﻣﻌﻜـﻮس ﺑـﺎ ﻣﻘـﺪار ﻛـﺎدﻣﻴﻮم اﺳـﻔﺎﻟﺮﻳﺖ. دارد . ﻣﻘـﺪار آﻫـﻦ در اﺳـﻔﺎﻟﺮﻳﺖ. ﻫـﺎي ﻣﻨﻄﻘـﻪ. ﺑـﻪ ﺑـﻴﺶ از. 5. درﺻـﺪ .. اﻃﻼﻋــﺎت اﻳﺰوﺗــﻮپ ﭘﺎﻳــﺪار و ﺳــﻴﺎﻻت درﮔﻴــﺮ از ﻗﺒــﻞ ﻣﻮﺟــﻮد. ﺗﻠﻔﻴﻖ. ﺷﺪه و ﺑﺮ روي ﺷﺮاﻳﻂ . ﺑﺮ اﻣﺘﺪاد ﻻﻳﻪ. ﺑﻨﺪي ﺳﻨﮓ. ﻫﺎي ﻣﻴﺰﺑـﺎن. ) و ﻧﻤﻮﻧـﻪ. ﺑـﺮداري از ﺳـﻄﺢ،. ﮔﻤﺎﻧــﻪ. ﻫــﺎ و ﺗﻮﻧــﻞ. ﻫــﺎ، ﺗﻌــﺪاد. 200 ... ﻫﻴﺪروﺗﺮﻣﺎﻟﻲ ﻏﻨﻲ از آﻫﻦ و ﻣﻨﮕﻨﺰ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﻛـﻪ ﺑـﺎ رﻧـﮓ ﻗﻬـﻮه. يا. ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ. ﺷﻮﻧﺪ.

معدن بازار

مرجع خرید و فروش معادن، مواد معدنی، ماشین آلات معدنی و اطلاع رسانی معادن ایران. . کالا به کالا) · سایت گوهربازار (فروشگاه اینترنتی سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی).

افزایش قیمت سنگ منگنز - معدن ۲۴

11 نوامبر 2017 . به گزارش معدن ۲۴، عرضه جهانی سنگ منگنز در سپتامبر گذشته، نسبت به دوره مشابه سال گذشته، ۶۲٫۳ درصد افزایش داشت. این در حالی است که.

منگنز - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

این ماده معدنی در سبزیجات برگ‌دار همچون کلم و اسفناج و همچنین در چای، آناناس و خشکبار وجود دارد. .. منگنز نیز در دسترس است که با توجه به قیمت بالای این کلات، مصرف آن در . استفاده از کود های شیمیایی حاوی این عنصر به خصوص همراه ماده آلی، گوگرد و.

ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻫﻦ و ﻣﻨﮕﻨﺰ در ﺧﺎك ﻫﺎي ﺑﺮ ﺷﮑﻞ ﺷﺮاﯾﻂ اﮐﻮﺋﯿﮏ

18 نوامبر 2012 . آﻫﻦ ﻣﺤﻠﻮل، اﻧﻘﻄﺎع ﺳﻨﮕﯽ، ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻓﯿﺰﯾﮑﻮﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ، ﺷﺮاﯾﻂ . ﺎﯿ. ﯾﯽ. ﺧﺎك. و. ﺷﮑﻞ. آﻫﻦ. و ﻣﻨﮕﻨﺰ ﻣﺤﻠﻮل. دارد،. اﮔﺮﭼﻪ ﺷﺮا. ﯾ. ﻂ ﻏﺮﻗﺎب. ﺷﺎﻟ. ﯿ. ﺰارﻫﺎ ... ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﺪف ﮐﺎر ﺑﻮﯾﮋه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﺮﻓﻮﻟﻮژي. ﻋﻮارض اﮐﺴﯿﺪ و اﺣﯿﺎء و ﺗﺠﺰﯾﻪ ﻋﻨﺼﺮي .. از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺷﺮاﯾﻂ اﺣﯿﺎء و وﯾﮋﮔﯽ.

شرکت معادن منگنز ایران - شرکت مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان

اين شرکت با برخورداری از 5 ميليون تن ذخيره قطعی و5/3 ميليون تن ذخيره احتمالي، بزرگترين معدن سنگ منگنز در خاورميانه بوده و به عنوان عمده‌ترين تأمين‌کننده سنگ.

مس فرآورده مس معدن شیل - تجهیزات معدن

. سنگ آهن از یک معدن . چینه های آرکوز و شیل میزبان مس ، نمونه مس زامبیا. . خریدار ماهیانه تا 5 هزار تن سنگ معدن مس اکسیدی یا سولفوره عیار . فروش فرآورده های نسوز . فروش معدن منیزیم . فروش معدن قیر . مشخصات معدن: • ماده معدنی: مس . از معادن، فرآوری و.

( ) ﻣﻨﮕﻨﺰ Mn - وزارت صنعت، معدن و تجارت

ﮐﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﺎدي ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻗﺮار ﮔﯿﺮي اﺗﻤﻬﺎي ﻣﻨﮕﻨﺰ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﻠﻮرﯾﻦ آن ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ. اي. اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﮕﻨﺰ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻓﻠﺰي ﺷﮑﻨﻨﺪه و ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﻌﻄﺎف و ... ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد اداره اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻌﺪﻧﯽ ﻣﺴﮑﻮ ﻣﺠﻤﻮع ذﺧﺎﺋﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎي ... ﺳﻨﮓ ﻣﻨﮕﻨﺰ. ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻮﻟ. ﯿﺪ ﻧﺮﻣﻪ زﯾﺎدي دارد . ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮي و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻋﯿـﺎر ﻣﻨﮕﻨـﺰ در ﮐﻠﯿـﻪ. ﻣﺮاﺣﻞ ﺧﺮداﯾﺶ.

ﺯﺍﻳﻲ ﻣﻨﮕﻨﺰ ﺩﺭ ﺗﻮﺍﻟﻲ ﺁﺗﺸﻔﺸﺎﻧﻲ ﻬﺎﻱ ﻛﺎﻧﻪ ﺍﻓﻘ ﺍﻱ، ﺧﺎ - ResearchGate

25 آوريل 2013 . ﺍﻱ، ﻋﺪﺳﻲ. ﺷﻜﻞ، ﻧﻮﺍﺭﻱ، ﻻﻣﻴﻨﻪ ﻭ ﺩﺍﻧﻪ. ﭘﺮﺍﻛﻨﺪﻩ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . ﻛﺎﻧﻲ. ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﺎﺩﻩ ﻣﻌـﺪﻧﻲ ﺩﺭ ﺩﻭ ﺍﻓـﻖ. ﻛﺎﻧﻪ . ﺳﻨﮓ. ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺳﻨﮕﻬﺎﻱ ﻣﻴﺰﺑﺎﻥ ﻛﺎﻧﺴﺎﺭﻫﺎ ﻧﺸﺎﻥ. ﺩﻫﻨﺪﻩ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺫﺧﺎ. ﻳ. ﺮ ﻣﻨﮕﻨﺰ ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﺟﻨـﻮ. -ﺏ . ﻧﻤﻮﻧــﻪ. ﻫﺎﻱ. ﺳﻴﺴــﺘﻤﺎﺗﻴﻚ ﺑــﺮﺍﻱ ﻣﻄﺎﻟﻌــﺎﺕ ﺳــﻨﮓ. ﺷﻨﺎﺳــﻲ ﻭ. ﻣﻴﻜﺮﻭﺳﻜﭙﻲ ﻛﺎﻧﻪ. ﻫﺎ ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳـﺖ.

رﺳﻮﺑﺎت ﺑﺮﺧﻲ ﻓﻠﺰات در وﺿﻌﻴﺖ آﻟﻮدﮔﻲ در ارزﻳﺎﺑﻲ و ﻫﺎي ﻛﺎرﺑ

از ﻓﺮآوري ﺳﻨﮓ آﻫﻦ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻴﺎﺑﺎﻧﻲ ﺑﺎﻓﻖ از ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺧﻲ ﻓﻠﺰات ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ . ﭘﺲ از ﺣﻔﺮ. ﻫﻔﺖ . ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﻫﺎ در ﻃﺒﻘﻪ آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺘﻮﺳـﻂ ﻗـﺮار. دارد . در ﻣﺠﻤـﻮع. ،. ﻣﺘﻐﻴﺮﻫـﺎي. آرﺳـﻨﻴﻚ. (. As. ) ، ﻛﺒﺎﻟـﺖ. (. Co. ) ، آﻫـﻦ. (. Fe .. ﺑﺮرﺳــﻲ. ﺗــﺄﺛﻴﺮ. ﻓﻌﺎﻟﻴــﺖ. ﻛﺎرﺧﺎﻧــﻪ. ﺳــﻴﻤﺎن. روي. رﺳﻮﺑﺎت. رودﺧﺎﻧﻪ. اي. در. ﺷﻤﺎل. ﻧﻴﺠﺮﻳﻪ. ﻧﺸـﺎن داد. ﻛـﻪ. ﻏﺒـﺎر. ﻧﺎﺷﻲ. از . ﻣﻨﮕﻨﺰ و آرﺳﻨﻴﻚ در ﺧﺎك ﺳﻄﺤﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎﻻﺗﺮ از. ﻣﻘــﺪار زﻣﻴﻨــﻪ ﺑــﻮده و.

برای دریافت فایل PDF کامل این شماره کلیک کنید - دانشگاه فردوسی .

9 دسامبر 2009 . زاﯾﯽ آﻫﻦ در رﺧﺪاد ﻣﻌﺪﻧﯽ ﻣﺴﮕﺮ، ﺟﻨﻮب زﻧﺠﺎن، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از داده. ﻫﺎي ﺳﻨﮓ. ﺷﻨﺎﺳﯽ،. ﮐﺎﻧﯽ. ﺷﻨﺎﺳﯽ و زﻣﯿﻦ .. ﺶ ﻣﻨﮕﻨـﺰ ﻣﺴـﺘﻘﻞ و. ﺎﯾـ. ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ آﻫﻦ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳـﺖ . ﮐﺎﻧﺴـﺎرﻫﺎ. ي. ﺷـﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷـﺪه. ﻣﻨﮕﻨﺰ در ا. ﯾ. ﺮان رو. ي .. ﺳﺎزي ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﻫـﺎ ﮐـﺮد . ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﺳﻨﮓ. ﺷـﮑﻦ. ﻓﮑﯽ. 1. ﻫﺮ ﻗﻄﻌﻪ ﺑﻪ ﺗﮑﻪ. ﻫﺎي ﮐﻮﭼﮑﺘﺮي ﺧﺮد ﺷﺪﻧﺪ . ﺳـﭙﺲ اﯾـﻦ. ﻧﻤﻮﻧﻪ .. اﻃﻼﻋﺎت ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻧﺎدر ﺧﺎﮐﯽ در ﮐﺎﻧﺴﺎرﻫﺎي ﻓﺮوﻣﻨﮕﻨﺰ ﺗﯿـﭗ. ﻫـﺎي.

ﻣﻨﮕﻨﺰ ﻃﻮدي ﺧﻼﺻﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﻌﺪن

ﺧﻼﺻﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﻌﺪن. ﻣﻨﮕﻨﺰ ﻃﻮدي. -1. ﮐﻠﯿﺎت. 1-1-. ﻧﺎم ﻣﻌﺪن. : ﻣﻌﺪن. ﻣﻨﮕﻨﺰ ﻃﻮدي. 1-2- . ﭘﻮﺷﯿﺪﮔﯽ و ﺗﻨﻮع ﻓﺮاوان واﺣﺪﻫﺎي ﺳﻨﮕﯽ در ﻣﺤﺪوده و ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎص ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻔﺘﺎن، ﺗﻔﮑﯿﮏ واﺣﺪﻫﺎي. وﻟﮑﺎﻧﯿﮏ ﺑﻪ ﻃﻮر دﻗﯿﻖ،.

ﻣﻨﮕﻨﺰ ﻃﻮدي ﺧﻼﺻﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﻌﺪن

ﺧﻼﺻﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﻌﺪن. ﻣﻨﮕﻨﺰ ﻃﻮدي. -1. ﮐﻠﯿﺎت. 1-1-. ﻧﺎم ﻣﻌﺪن. : ﻣﻌﺪن. ﻣﻨﮕﻨﺰ ﻃﻮدي. 1-2- . ﭘﻮﺷﯿﺪﮔﯽ و ﺗﻨﻮع ﻓﺮاوان واﺣﺪﻫﺎي ﺳﻨﮕﯽ در ﻣﺤﺪوده و ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎص ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻔﺘﺎن، ﺗﻔﮑﯿﮏ واﺣﺪﻫﺎي. وﻟﮑﺎﻧﯿﮏ ﺑﻪ ﻃﻮر دﻗﯿﻖ،.

امکان سنجی فرآوری کانه سخت منگنز جیرفت - دانلود پایان نامه های .

در تحقیق حاضر امکانسنجی پرعیارسازی کانسنگ منگنز معدن محمدآباد جیرفت . با کانی های گانگ نمونه دارد، در نتایج آزمایش پراش پرتو ایکس کانی های منگنز به ... هدف از فرآوري کانه منگنز توليد محصول با مشخصات موردنیاز در صنايع مصرف‌کننده است. . حاصل که قابل ‌استفاده کردن سنگ استخراجی معدن منگنز محمدآباد جیرفت است، در.

ﺯﺍﻳﻲ ﻣﻨﮕﻨﺰ ﺩﺭ ﺗﻮﺍﻟﻲ ﺁﺗﺸﻔﺸﺎﻧﻲ ﻬﺎﻱ ﻛﺎﻧﻪ ﺍﻓﻘ ﺍﻱ، ﺧﺎ - ResearchGate

25 آوريل 2013 . ﺍﻱ، ﻋﺪﺳﻲ. ﺷﻜﻞ، ﻧﻮﺍﺭﻱ، ﻻﻣﻴﻨﻪ ﻭ ﺩﺍﻧﻪ. ﭘﺮﺍﻛﻨﺪﻩ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . ﻛﺎﻧﻲ. ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﺎﺩﻩ ﻣﻌـﺪﻧﻲ ﺩﺭ ﺩﻭ ﺍﻓـﻖ. ﻛﺎﻧﻪ . ﺳﻨﮓ. ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺳﻨﮕﻬﺎﻱ ﻣﻴﺰﺑﺎﻥ ﻛﺎﻧﺴﺎﺭﻫﺎ ﻧﺸﺎﻥ. ﺩﻫﻨﺪﻩ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺫﺧﺎ. ﻳ. ﺮ ﻣﻨﮕﻨﺰ ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﺟﻨـﻮ. -ﺏ . ﻧﻤﻮﻧــﻪ. ﻫﺎﻱ. ﺳﻴﺴــﺘﻤﺎﺗﻴﻚ ﺑــﺮﺍﻱ ﻣﻄﺎﻟﻌــﺎﺕ ﺳــﻨﮓ. ﺷﻨﺎﺳــﻲ ﻭ. ﻣﻴﻜﺮﻭﺳﻜﭙﻲ ﻛﺎﻧﻪ. ﻫﺎ ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳـﺖ.

سنگ معدن - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

کانسنگ منگنز - پسیلوملان (size: 6.7 x 5.8 x 5.1 cm) . سنگ معدن یا کانسنگ گونه‌ای سنگ حاوی فلزات و عناصر ارزشمند و مهم است که از . رگه کانسارهای طلای مزوترمال، که نمونه آن گلدن مایل، کالگرولی است. .. کالاهای دیگر بنگاه‌های بین‌المللی و قیمت‌های پایه را ندارند، در بیشتر موارد قیمت بین تأمین کنندگان و مشتریان توافقی است.

GEOLOGY - موقعیت منگنز در ایران

در اين بررسي دو نمونه كم عيار ( با عيار متوسط 3/15 درصد Mn و پرعيار 5/42 درصد . معدن منگنز ونارچ قم با ذخيره اي بالغ بر 7/5 ميليون تن بزرگترين معدن منگنز . توليد سنگ منگنز در ايران از 29266 تن سنگ خام منگنز و ( 3957 تن كنسانتره ) در .. وجود عناصري مانند روي، مس، فسفر، تيتان و واناديم از مشخصات اين نوع کانسار است.

GEOLOGY - موقعیت منگنز در ایران

در اين بررسي دو نمونه كم عيار ( با عيار متوسط 3/15 درصد Mn و پرعيار 5/42 درصد . معدن منگنز ونارچ قم با ذخيره اي بالغ بر 7/5 ميليون تن بزرگترين معدن منگنز . توليد سنگ منگنز در ايران از 29266 تن سنگ خام منگنز و ( 3957 تن كنسانتره ) در .. وجود عناصري مانند روي، مس، فسفر، تيتان و واناديم از مشخصات اين نوع کانسار است.

امکان سنجی فرآوری کانه سخت منگنز جیرفت - دانلود پایان نامه های .

در تحقیق حاضر امکانسنجی پرعیارسازی کانسنگ منگنز معدن محمدآباد جیرفت . با کانی های گانگ نمونه دارد، در نتایج آزمایش پراش پرتو ایکس کانی های منگنز به ... هدف از فرآوري کانه منگنز توليد محصول با مشخصات موردنیاز در صنايع مصرف‌کننده است. . حاصل که قابل ‌استفاده کردن سنگ استخراجی معدن منگنز محمدآباد جیرفت است، در.

اصل مقاله (1725 K) - پترولوژی - دانشگاه اصفهان

شامل: گوتیت، لیمونیت، هماتیت، اکسید منگنز و به مقدار اندکی ژاروسیت، . روی نمونه های معدنی و سنگهای میزبان استفاده . سنگ های. زمین شناسی منطقه. بررسیهای زمین شناسی. همکاران (۱۹۷۶) در نواحی شمالی بین .. اطلاعات ظاهر شده و عمل پردازش را مختل.